Päätöksenteko kunnassa

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto muun muassa hyväksyy kunnan talousarvion, eli päättää siitä, mihin rahat kunnassa käytetään. Valtuusto tekee myös päätökset kaikissa laissa mainituissa, kunnan kannalta tärkeissä asioissa. Valtuusto myös nimittää jäsenet kunnan muihin toimielimiin kuten kunnanhallitukseen.

Kunnanvaltuutettujen määrä riippuu kunnan asukasluvusta.

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuuston ohella toinen merkittävä vallankäyttäjä kunnassa on kunnanhallitus. Kunnanhallitus valmistelee päätettävät asiat kunnanvaltuustolle ja huolehtii kunnanvaltuuston tekemien päätösten toimeenpanosta. Kunnanhallituksen vastuulla on myös huolehtia kunnan hallinnosta. Kunnanhallitus myös valvoo kunnan etua ja käyttää puhevaltaa kunnan puolesta

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenet eri poliittisista puolueista. 

Kunnanjohtaja

Jokaisessa kunnassa on oltava kunnanjohtaja. Kunnanjohtajana nimitetään virkaan, mikä tarkoittaa, että hän hoitaa kunnanjohtajan tehtävää kokopäiväisesti ja saa työstään palkkaa.

Kunnanjohtajan tehtävänä on johtaa hallintoa, taloudenhoitamista ja kunnan muuta toimintaa yhteistyössä kunnanhallituksen kanssa. Päävastuu asioiden valmistelusta kuuluu kunnanjohtajalle.

Kuntalaiset eivät voi suoraan äänestää kunnanjohtajaa, vaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Valtuustolla myös päättää siitä kuinka pitkäksi aikaa kunnanjohtaja valitaan tehtäväänsä. Valtuusto päättää tarvittaessa myös kunnanjohtajan erottamisesta.

Lautakunnat

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kunnissa toimii myös lautakuntia, jotka hoitavat ainoastaan tiettyjä toimialoja koskevia tehtäviä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvistä tehtävistä. Lautakunnat eivät ole kunnissa pakollisia, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Lautakuntien määrästä ja lautakuntien jäsenten nimittämisestä vastaa kunnanvaltuusto. Lautakuntien toimikausi kestää neljä vuotta.

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat

Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnan asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto.Kunnanvaltuutetut ovat luottamushenkilöitä. Tämä tarkoittaa, että valtuutetut hoitavat luottamustehtäväänsä oman palkkatyönsä ohessa. Kunnanvaltuutettu voi siis olla vaikkapa peruskoulun opettaja, joka toimii kotikuntansa valtuutettuna vapaa-ajallaan.

Kunnanvaltuuston lisäksi myös kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ovat luottamushenkilöitä. Heitä ei kuitenkaan valita tehtäväänsä suorissa vaaleissa, vaan kunnanvaltuuston jäsenet nimittämät heidät tehtäviinsä. Myös kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet hoitavat tehtäviään oman palkkatyönsä ohessa.

Kunta ei kuitenkaan toimi ainoastaan luottamushenkilöiden avulla. Kunnan arjen pyörittäminen, kuten palveluiden tuottaminen ja päätösten valmistelu vaatii kuntaan kokopäiväisessä palkkatyössä toimivan henkilöstön. Kuntien viranhaltijat ja työntekijät toimivat luottamushenkilöistä koostuvien toimielinten alaisina.

Luottamushenkilöitä ovat

  • kuntalaisten vaaleilla valitsemat kunnanvaltuutetut
  • kunnanvaltuuston valitsemat henkilöt muun muassa kunnanhallitukseen, lautakuntiin ja muihin luottamustehtäviin.

Luottamushenkilöitä eivät ole

  • kunnan viranhaltijat ja työntekijät, tilintarkastajat.

Viimeksi muokattu: 23.4.2015