1.4 Opetussuunnitelman laatiminen Inkoossa

Inkoon paikallinen perusopetussuunnitelma perustuu kansallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ja niihin lakeihin ja asetuksiin, jotka koskevat perusopetusta sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin paikallisiin ohjeisiin. Paikallinen opetussuunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa e-perusteissa. Opetussuunnitelma on osin jaettu kolmelle eri tasolle: kansalliselle, paikalliselle ja koulukohtaiselle.

Opetussuunnitelma kirjoitetaan suomeksi ja ruotsiksi. Koulut tarkentavat omissa lukuvuosisuunnitelmissaan opetuksen järjestämisiin liittyviä kysymyksiä. Paikallisissa osioissa määritellään ne kysymykset, joista koulu päättää.

Oppilaiden uskonnolliset, kulttuuriset ja kielelliset erityispiirteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Koulu vastaa opetuskielestä ja järjestää myös mahdollisuuksiensa mukaan oman äidinkielen opetusta. Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään tarpeen mukaan.

Yhteistyö koulun henkilökunnan ja oppilaan huoltajan välillä on tärkeää tarkoituksenmukaisen opetuksen järjestämiseksi. Oppilaan osallisuus koulutyössä edistää oppimista ja hyvinvointia sekä oppilaan kasvua vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Uuden opetussuunnitelman valmistelutyö aloitettiin vuonna 2013.

Oppilaiden huoltajilla on ollut mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman laatimiseen koulujen järjestämän arvopohja kyselyn kautta. Myös oppimiseen ja erilaisiin opetustapoihin kuten myös tulevaisuuden kouluun liittyviä ajatuksia on tiedusteltu henkilökunnalta, oppilailta ja huoltajilta.

Koulun henkilökunta on osallistunut opetussuunnitelmatyöhön alusta asti. Työtä on koordinoinut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet kaikki rehtorit, kaksi opettajaedustajaa ja sivistysjohtaja. Opettajat ovat laatineet aineryhmissä kunkin oppiaineen sisältöosat. He ovat myös voineet kommentoida toisten ryhmien työtä.

Ohjausryhmä ja opettajat ovat tehneet yhteistyötä eri kysymyksissä, muun muassa arviointia koskevissa osissa. Opettajat ja koulujen muu henkilökunta (koulunkäyntiavustajat ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat) ovat työstäneet opetussuunnitelman osia.

Sivistyslautakunta ja sen molemmat jaostot ovat osallistuneet opetussuunnitelman yleisiä osia käsittelevään seminaariin ja kertoneet omia näkemyksiään sen sisällöstä.

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat

Lukuvuosisuunnitelma
Paikallinen tuntijako
Esikoulun opetussuunnitelma
Inkoon strategia 2020
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma            
Oppilashuoltosuunnitelma                                                                                         Varhaiskasvatussuunnitelma                                                                                                   
Sivistystoimen ohjantasuunnitelmat  
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma                                                               
Koulujen tieto- ja vietintäteknologian suunnitelma

Koulujen tasa-arvosuunnitelmat laaditaan lukuvuoden 2016-17 aikana.


Viimeksi muokattu: 26.7.2016