10.2 Valinnaiset aineet                                 

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa.

Inkoon opetussuunnitelman valinnaisten aineiden pohjana ovat Inkoon opetussuunnitelman arvot ja laaja-alaisen osaamisen alueet. Valinnaisten aineiden sisältöjä laadittaessa ja toteutettaessa painotetaan lisäksi oppiaineiden välisen yhteistyön edistämistä, oppilaan osallisuutta ja aktiivista roolia oppijana sekä ilmiöpohjaista oppimista.

Valinnaiset opinnot voivat olla perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia.

Valinnaisaineiden tarkemmat sisällöt päätetään koulukohtaisesti ja ne kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. Valinnaisaineesta kirjataan kurssin nimi, laaja-alainen osaaminen, kurssin tavoite ja kurssin sisällöt.

Valinnaisen kurssin nimi

Laaja-alainen osaaminen

Tavoite

Sisältö

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 

 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 

 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 

 

 

Monilukutaito

 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 

 

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys

 

 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

 

 

 

Vuosittaiset koulukohtaiset valinnaiskurssit suunnitellaan koulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Lisäksi suunnittelussa tehdään yhteistyötä huoltajien ja koulun yhteistyötahojen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan valinnaisainetarjonnan osalta tehdään koulujen välistä yhteistyötä.

Valinnaisaineiden opiskelu

Inkoossa valinnaisia aineita opiskellaan vuosiluokilla 3-6.

Perusopetuksen tuntijaossa valinnaisiin aineisiin osoitetut kuusi vuosiviikkotuntia jaetaan seuraavasti:

 

3. luokka

4. luokka

5. luokka

6. luokka

valinnaiset aineet

1

1

2

2

 

Jokainen oppilas osallistuu lukuvuoden aikana kahteen eri valinnaiskurssiin. Oppilasta ja huoltajia tiedotetaan seuraavan vuoden valinnaiskursseista edellisen lukuvuoden päättyessä, ja samalla oppilas suorittaa valinnan seuraavan lukuvuoden valinnaiskursseista.

Oppimisympäristöt ja työtavat valinnaisaineissa

Valinnaisaineiden toteutuksessa painottuvat toiminnalliset työtavat, vaihtelevat oppimisympäristöt ja tekemällä oppiminen.

Valinnaisaineiden arviointi

Valinnaisaineen arviointi painottuu opintojen aikaiseen arviointiin.

Todistukseen kirjataan valinnaisaineen opinnoista hyväksytty-merkintä sekä mahdollinen sanallinen arviointi.


Viimeksi muokattu: 28.7.2016