4.3 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Luokka- ja koulukohtaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmaan.

Lukuvuoden aikana toteutetaan yksi kunnan yhteinen oppimiskokonaisuus.

 • Koulujen yhteinen kehitystyöryhmä suunnittelee ja johtaa työtä.

 • Ryhmä ehdottaa teemaa johtoryhmälle viimeistään helmikuussa, jotta opettaja ja oppilaat ehtivät valmistella oppimiskokonaisuutta ennen seuraavan vuoden lukuvuosisuunnitelmaa. Johtoryhmään kuuluvat rehtorit ja sivistysjohtaja.

 • Päätavoitteena on, että oppilaat oppivat tekemään yhteistyötä yli kieli- ja koulurajojen ja että he oppivat kunnioittamaan toisiaan ja perehtymään valittuun teemaan.

 • Opetuksessa on tärkeää huomioida ne ajatukset, kysymykset ja aiheet, jotka oppilaat kokevat tärkeiksi ja ajankohtaisiksi.

 • Oppilaat saavat osallistua suunnitteluun. Tarkoituksena on lisätä heidän motivaatiotaan, uteliaisuuttaan, kokemuksiaan ja luovuuttaan.

 • Koulu voi myös tehdä yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa suunnitellessaan ja toteuttaessaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

 • Kommunikaatio ja kieli sekä käytännön kokemukset ovat tärkeitä työn osa-alueita.

 • Monialaiset oppimiskokonaisuudet heijastavat opetussuunnitelman arvoperustaa sekä paikallisia näkökulmia ja tukevat oppilaan laaja-alaisten taitojen kehittymistä.

  Arviointikäytäntö

 • Arvioinnista ja arvosteluperusteista päätetään aiheen mukaan. Arviointia tehdään jatkuvasti työn aikana. Loppuarviointi projektin päätyttyä tehdään sanallisesti keskustelemalla joko ryhmässä tai yksittäin.

 • Työ dokumentoidaan ja tulosta käytetään osana lukuvuosiarviointia.

 • Arviointia varten luodaan helppokäyttöinen arviointiaineisto, jota oppilaat, opettajat ja huoltajat voivat käyttää. Koonnin perusteella suunnitellaan seuraavan lukuvuoden oppimiskokonaisuutta.


Viimeksi muokattu: 27.7.2016