5.2 Yhteistyö

Oppilaiden osallisuus

Koulutyön perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Oppilaalla on oman oppimisensa omistajuus.

Tämä näkyy aikuisten ja lasten välisissä jokapäiväisissä oppimis- ja vuorovaikutustilanteissa siten, että

 • oppilaat osallistuvat oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun.

 • oppilaita rohkaistaan osallistumaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen.

 • oppilailla on mahdollisuus säännöllisesti arvioida ja kehittää koulun toimintaa ja yhteistyötä mm. vastaamalla vuosittaiseen kouluviihtyvyyskyselyyn

 • kouluissa on aktiivinen oppilaskuntatoiminta                                 

Oppilaiden osallisuutta koskevat tavoitteet

 • vahvistaa oppilaan itsetuntoa

 • edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista

 • rohkaista itsenäisyyteen ja aloitteellisuuteen

 • innostaa oppilaita esittämään omia näkemyksiään

 • innostaa oppilaita toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin

 • harjoittaa oppilaan taitoja keskustella, neuvotella ja tehdä demokraattisia päätöksiä

 • myötävaikuttaa yhteistyöhön perustuvan toimintakulttuurin muodostumiseen

Osa oppilaista on valittu edustamaan koko oppilaskuntaa. Oppilaskunnan hallituksessa olevan oppilaan tehtävä on

 • pyrkiä omalla esimerkillään korostamaan koulun me-henkeä
 • osallistua säännöllisesti järjestettäviin kokouksiin

 • taata oppilaiden osallisuus ja edistää vaikutusmahdollisuuksia olemalla aloitteellinen ja aktiivinen

 • ideoida itse ja tuoda oppilaiden, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita käsiteltäväksi oppilaskunnan hallitukselle

 • valmistella käsiteltäviä asioita kyselyillä ja keskusteluilla luokissa

 • esitellä luokissa hallituksessa käsitellyt asiat

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan vuosittain oppilaiden osallisuuteen liittyen
 • oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä suunnitteluun

 • oppilaskuntatoiminnan organisointi ja toteutus

 • oppilaiden osallistuminen koulun järjestyssäännön valmisteluun

 • muut osallisuuteen liittyvät toimet ja suunnitelmat

Käytännön esimerkkejä oppilaiden osallisuuden toteuttamisesta Inkoon kouluissa
 • yhteisten sääntöjen luominen esim välitunneille                                                                                                         

 • oppimisympäristön suunnitteluun osallistuminen                                                                                                                   

 • arviointiin ja kehityskeskustelun suunnitteluun osallistuminen                                                                                      

 •  itsearvioinnin tekeminen                                                                                                                                                               

 • oppilaskunnan toimintaan osallistuminen

Kodin ja koulun yhteistyö

Yhteinen arvopohja luo perustan yhteiselle kasvatustyölle. Inkoon opetussuunnitelman arvopohja on laadittu huoltajien, oppilaiden ja koulujen henkilökunnan yhteistyönä.

Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun edistymisestä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Lisäksi koulun tehtävänä on huolehtia, että huoltajalla on riittävä tieto opetuksen järjestämiseen liittyvistä keskeisistä asioista.

Koulun ja kodin kasvatuskumppanuutta vahvistetaan jatkuvalla kodin ja koulun välisellä vuoropuhelulla. Hyvää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä koko kouluyhteisön yhteisöllisyyttä edistävät:

 • koulun henkilökunnan aloitteellisuus

 • perheiden moninaisuuden huomioiminen

 • monipuolinen viestintä yhteisö- ja yksilötasolla henkilökohtaisen vuorovaikutuksen merkitys huomioiden

 • kannustavat ja myönteiset viestit

 • huoltajien mahdollisuus tutustua koulun arkeen

 • huoltajien keskinäinen vuorovaikutus vanhempainyhdistystoiminnan ja verkostoitumisen kautta

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa on merkityksellistä, kun monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunnitellaan ja toteutetaan.

Opetusta toteutetaan muun muassa seuraavasti

 • opettajavaihdot koulujen välillä

 • henkilökunnan kokoukset kouluittain ja yhdessä muiden koulujen kanssa

 • säännölliset oppilashuoltokokoukset

 • yhteys esim. Koti ja koulu –yhdistykseen, kyläyhdistyksiin, nuorisoyhdistyksiin,  yrittäjäjärjestöihin, urheilutoimintaan, musiikkikouluihin, seurakuntaan yhteistyö koulussa vaikuttaviin palveluntuottajiinViimeksi muokattu: 27.7.2016