5.4 Opetuksen järjestämistapoja

Perusopetuksen yhtenäisyys ja nivelvaiheen yhteistyö

Inkoossa pyritään luomaan oppilaalle yhtenäinen koulupolku, joten yhteistyö eri kouluasteiden ja eri koulujen välillä on tärkeää. Kun lapsi siirtyy päivähoidosta esiopetukseen, pidetään siirtopalaveri ja järjestetään tutustumispäivä. Vastaanottava esikoulunopettaja lukee lapsen varhaiskasvatussuunnitelman. Erityislastentarhanopettaja on tarvittaessa mukana siirtovaiheessa ja siihen liittyvässä keskustelussa.

Päivähoidolla, esikoululla ja koululla on paljon yhteistä. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja esikoulu- ja alkuopetuksen välillä on tärkeää, jotta lapsen oppiminen ja kehitys muodostavat toimivan kokonaisuuden.  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen välinen jatkumo syntyy, kun mahdollistetaan aktiivinen keskustelu ja tietojen vaihto sekä järjestetään yhteisiä tapaamisia.

Useimmat ensimmäisen luokan aloittavat oppilaat ovat käyneet esikoulua samassa koulussa. Joissain tapauksissa he ovat olleet samassa koulurakennuksessakin. Esiopetus voi myös toimia yhdistyneenä perusopetukseen. Esikoululaiset osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulun juhliin ja retkiin. Monenlainen yhteistyö tulevan koulun kanssa luo turvallisuutta. Esiluokan kevätlukukaudella pidetään siirtopalaveri, johon osallistuvat esiluokan opettaja ja tuleva luokanopettaja.

Kesällä ennen ensimmäisen luokan alkua jokainen oppilas ja tämän huoltaja tapaavat kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin.

Keväällä järjestetään kaikissa kouluissa tutustumispäivä, jolloin oppilaat vierailevat tulevan kouluvuoden luokassaan. Ne oppilaat, jotka siirtyvät tulevana syksynä 7. luokalle, vierailevat myös uudessa koulussaan. 6. luokan opettaja ja uuden koulun edustajat tapaavat siirtopalaverissa kevään aikana ennen kuin oppilas aloittaa 7. luokalla. Kuraattori haastattelee kaikki 6. luokan oppilaat ja tapaa sen jälkeen tulevan koulun kuraattorin.

Muita yhtenäisyyteen vaikuttavia tekijöitä

·         yhteinen arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri

·         yhteiset arvosteluperusteet

·         yhteiset arvostelu- ja arviointilomakkeet

·         yhteinen opetussuunnitelma

·         yhteiset kokoukset ja tapaamiset

·         yhteiset työryhmät eri asteilla

Yhdysluokkaopetus

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia.

Inkoon kunnassa voidaan järjestää opetus yhdysluokkamuotoisena joko pedagogisista tai oppilasmäärällisistä syistä. Yhdysluokkaopetuksessa edistetään eri-ikäisten oppilaiden mahdollisuuksia oppia toisiltaan. Eri aineita yhdistämällä voidaan luoda mielekkäitä oppimiskokonaisuuksia.

Opetus järjestetään vuorokurssimuotoisena tai vuosiluokkaan sidottuna opetuksena kunkin opetettavan aineen ja sen sisältöjen mukaan. Näin esimerkiksi ympäristöoppia ja uskontoa voidaan lukea vuorokursseittain, kun taas matematiikka ja monin osin äidinkieli etenevät niin, että oppilaat noudattavat oman vuosikurssinsa opetussuunnitelmaa. Ryhmät voidaan joissain tapauksissa jakaa, jos opetus on vuosikurssisidonnaista. Kullakin vuosiluokalla noudatetaan kunnassa päätettyä tuntijakoa. Koulun luokkajako ja tuntisuunnitelman soveltaminen määritellään tarkemmin koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Tarvittaessa voidaan käyttää etäopetusta. Esimerkiksi aineita, joiden oppilasmäärä on niin pieni, ettei omaa opetusryhmää perusteta, voidaan opettaa etäopetuksena. Etäopetuksen avulla voidaan opetusta antaa sitä ainetta haluavalle oppilaalle.

Etäopetus järjestetään siihen parhaiten soveltuvassa koulussa. Etäopetusoppilaat käyttävät tablettia yhteyden luomiseksi.

Koulunkäynnin ohjaaja tai opettaja ohjaa ja tukee etäopetusoppilasta tämän koulussa.

Opetus erityisissä tilanteissa

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena. 

Sairaalaopetusta voidaan järjestää, jos oppilaalla on vakava sairaus tai vaikea elämäntilanne. Päätös sairaalaopetuksesta tehdään moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan huoltaja(i)n kanssa ja Inkoon kunnassa myös sen kunnan kanssa, jossa sairaalaopetusta voidaan järjestää. Sairaalan sijaintikunta vastaa käytännön opetuksen järjestämisestä ja mahdollisesta muusta tarvittavasta tuesta. Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan sairaalaopetuksen järjestäjän ja oppilaan kotikunnan välillä oppilaan tilanteen seuraamiseksi ja suunniteltaessa mahdollista paluuta lähikouluun, jolloin myös siirtymiseen liittyvä tuen tarve on harkittava yksilöllisesti. Sairaalaopetuksessa olevalle oppilaalle annetaan opetusta oppilaan tilanteen ja hoidon tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti pyritään noudattamaan oppilaan luokkatason mukaista tuntisuunnitelmaa.

 


Viimeksi muokattu: 27.7.2016