5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Kirjastotoiminta

Jokainen koulu kuvaa lukuvuosisuunnitelmassaan koulukirjaston käyttöä ja yhteistyötä kunnan kirjaston kanssa.

Kouluruokailu

Viihtyisä ruokailutilanne ja maukas ja terveellinen ruoka ovat keskeinen osa oppilaan koulupäivää. Kouluruokailun avulla voidaan edistää ravintotietoutta ja käyttäytymiskasvatusta sekä kestävän kehityksen ymmärtämistä. Ruokailutilanteesta pyritään luomaan kiireetön ja viihtyisä. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä. Oppilailla on mahdollisuus osallistua ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppilaskunnassa.

Kouluruokailussa otetaan huomioon ne oppilaat, joilla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita. Tällöin toimitaan yhteistyössä oppilaan huoltajien ja kouluterveydenhoidon kanssa. Oppilaiden ruokailua valvoo aina opettaja ja muu koulun henkilökunta, jotka myös vastaavat ruokailuun liittyvästä opastuksesta.

Koulumatkat ja koulukuljetukset

Inkoon kunnan koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja reitit löytyvät kunnan kotisivulta. Huoltaja anoo koulukuljetusta vuosittain.

Koulukuljetuksen aikana tapahtuvat asiat pyritään selvittämään asianosaisten oppilaiden ja näiden huoltajien kanssa. Koululla on päävastuu sen tietoon tulleiden tapahtumien tiedottamisesta ja niiden selvittämisessä.

Kuljetuksista johtuva mahdollinen odotusaika ja siihen liittyvä valvonta ennen tai jälkeen koulupäivän on koulun vastuulla.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Toiminta edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja lisää osallisuutta.

Perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta kehittävät yhdessä paikalliseen yhteistyöhön sopivia rakenteita ja toimintatapoja. Tavoitteena on tiivis ja saumaton yhteistyö lapsen parhaaksi.

On tärkeää, että oppilaan kokonaispäivän ajan koulun opetushenkilöstö, aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstö ja koulun oppilashuolto toimivat keskenään luontevassa vuorovaikutuksessa. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus luo pohjan hyvälle yhteistyölle ja tiedottamiselle ja tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulunkäyntiä. Yhteisen päämäärän tulee näkyä myös yksittäistä lasta koskevien asioiden hoidossa, tiedonsiirrossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstön osallistumisessa tarpeen mukaan lasta koskeviin neuvotteluihin huoltajien luvalla. Opettajien, aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajien, oppilaiden sekä koulun muun henkilöstön välisellä yhteistyöllä luodaan rakenteet toimivalle ja lapsen edun mukaiselle yhteistyölle sekä yhteiselle toimintakulttuurille.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta rakennetaan jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Nivelvaihepalavereita päivähoidosta aamu- ja iltapäivätoimintaan siirtyvien lasten osalta järjestetään säännöllisesti vuosittain ennen kauden alkua.

Inkoon kunnan toimipaikoissa voidaan esiopetuksen täydentävää päivähoitoa ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä. Tällöin aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajilla on myös mahdollisuus tutustua esiopetuksen päivähoitoon osallistuviin lapsiin ja heidän vanhempiinsa ennen kuin he siirtyvät sitten seuraavana vuonna kouluun. Esiopetuksen päivähoidolle ja aamu- ja iltapäivätoiminnalle muodostuu luonteva jatkumo jossa tutut aikuiset pysyvät lapsen ympärillä lapsen kasvaessa.

Inkoon kunnassa suuri osa aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajista toimii kokopäivätyössä myös koulunkäynninohjaajina. Tämä helpottaa koulun ja aamu- ja iltapäivätoiminnan välistä yhteistyötä, lisää oppilaantuntemusta ja mahdollistaa sen, että tuttu ja turvallinen aikuinen seuraa lapsen mukana koko päivän ajan.

Inkoon kunnassa aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajat osallistuvat koulukohtaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin vähintään kerran lukuvuoden aikana sekä yksittäistä oppilasta tai oppilasryhmää koskevaa asiaa käsittelevään oppilashuollolliseen asiantuntijaryhmään tarvittaessa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta voi tarvittaessa olla myös osa perusopetuksessa oppilaalle annettavaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös, ovat oikeutettuja hakemaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko perusopetuksen ajan.

Tehostetun tuen aikana käytettävä oppimissuunnitelma sekä erityiseen tukeen kuuluva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) voivat tarvittaessa sisältää kuvaukset oppilaan osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa. Niissä voidaan kuvata, miten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteet ja toimintamallit tukevat oppilaan kehitystä. Tällä tavoin oppilaan päivästä muodostuu kasvatuksellinen kokonaisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi osallistua oppilaan tehostettuun tukeen kuuluvan oppimissuunnitelman tai erityiseen tukeen kuuluvan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) laadintaan huoltajan luvalla.

Yhteistyö sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa

Oppilashuollolla on suuri merkitys opetussuunnitelmatyöhön varsinkin oppilaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Ne opetussuunnitelman osat, jotka käsittelevät oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri ovat tärkeitä koulun ja terveydenhuollon välisiä linkkejä. Heillä on omat tutkimusrutiininsa ja he tekevät oppilaille kouluaikana säännölliset terveystarkastukset.

Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa koostuu neuvontakeskusteluista ja mahdollisuudesta saada tarvittaessa tukea. Myös lastensuojeluilmoitukset ovat osa yhteistyötä. Koulukuraattori ja -terveydenhoitaja tapaavat säännöllisesti sosiaalitoimen henkilöstöä.

Viimeksi muokattu: 27.7.2016