7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Jokainen opettaja ohjaa ja tukee oppilasta kaikissa opetustilanteissa ja oppiaineissa. Tavoitteena on, että oppilaan itseluottamus ja oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan ja opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Opetusta suunnitellessaan opettaja kiinnittää huomiota oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen ja pyrkii poistamaan oppimisen esteitä. Hän huolehtii siitä, että oppilaalla on mahdollisuuksia saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä muodostaa myönteinen käsitys itsestään ja koulutyöstä.

Kouluissa on toimintamallit kiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.

Kouluille on laadittu suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Poissaoloja seurataan säännöllisesti.

Luokanopettaja esittelee luokan yleistilannetta yhteisöllisen oppilashuollon tapaamisessa lukuvuosittain.

Kouluissa on koulunkäynnin ohjaajia.

Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa

*   esiopetus koulun yhteydessä

*   siirtopalaverit päivähoidosta esiopetukseen

*   siirtopalaverit esikoulun ja alkuopetuksen välillä

*   siirtopalaverit eri kouluun siirryttäessä alakoulun aikana

*   siirtopalaverit alakoulun ja vastaanottavan yläkoulun välillä

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta

*   esiluokanopettajan ja erityislastentarhanopettajan kartoitus esikoululaisille

*   luokanopettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan suorittamat vuosittaiset kartoitukset

*   laaja-alaisen erityisopettajan ja luokanopettajan yhteinen tiedonvaihto luokan oppilaista ja tuen     tarpeesta viimeistään syyslukukauden alussa

Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa

Kouluyhteisön jäsen, jolle herää huoli oppilaan tilanteesta, ottaa yhteyttä oppilaan luokanopettajaan.

Luokanopettaja ottaa yhteyttä vanhempiin ja kokoaa heidän luvallaan asiantuntijaryhmän arvioimaan tuen tarpeen määrän ja sen toteuttamistavat.

Tarkempi kuvaus tuen määrittelystä ja toimista löytyy Inkoon kunnan oppilashuoltosuunnitelmasta.

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä

Koulun vastuulla on olla aloitteellinen ja tarvittaessa ottaa yhteyttä huoltajiin oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Oppilaan tukea arvioitaessa huomioidaan sekä oppilaan vahvuudet että kehitystarpeet ja niihin tarvittava tuki. Oppilaalla ja huoltajalla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi kaikissa oppilasta koskevissa asioissa. Kodin ja koulun välinen luottamuksellinen kasvatuskumppanuus luo parhaan tuen oppilaan edistymiselle. Tuen tarvetta seurataan jatkuvasti.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä päätöksissä noudatetaan lakien, asetusten ja kunnan hallintosäännön mukaisia toimivaltuuksia.

Sivistysjohtaja tekee seuraavat päätökset:

  • erityisen tuen päätöksen pedagogisen selvityksen perusteella
  • koulun aloittamisen myöhentämisestä
  • koulun aloittamisesta ennen kouluikää
  • pidennetystä oppivelvollisuudesta
  • oppiaineesta vapauttamisesta

Tehostetun tuen päätöksen tekee rehtori yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa.

Koulujen yhteinen kuntoutustyöryhmä tekee päätökset oppilaalle myönnettävästä terapiatuesta.

Sivistyslautakunta tekee päätöksen erityiskouluun siirtämisestä.

Rehtori nimittää oppilaan opintojen edistymistä tutkivan opettajan oppilaan opiskellessa kotiopetuksessa.

Viimeksi muokattu: 28.7.2016