7.3 Tehostettu tuki

Tehostetun tuen käytännön järjestäminen

Tehostetun tuen aikana oppilas opiskelee pääosin yleisopetuksen ryhmässä.

Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisen tuen aikana.

Tehostettu tuki tarjotaan lisäämällä tuen intensiteettiä, pienentämällä ryhmää, vaihtamalla opetusmenetelmää, tarjoamalla koulunkäyntiavustajan tukea, tehostamalla edistymisen seurantaa, lisäämällä osa-aikaista erityisopetusta ja tiivistämällä yhteistyötä huoltajien kanssa ja vahvistamalla oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä.

Mikäli tehostetun tuen päätöksellä oleva oppilas on opiskellut pienryhmässä kokonaisen lukuvuoden ja tarve pienryhmäpaikkaan jatkuu seuraavana lukuvuonna, tulee tuen taso arvioida uudelleen.

Pedagoginen arvio

Luokanopettaja laatii pedagogisen arvion yhteistyössä oppilaan ja oppilaan huoltajien kanssa.

Luokanopettaja tekee yhteistyötä erityisopettajan kanssa.

Toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä

Koulukohtainen oppilashuoltotyöryhmä keskustelee tehostetun tuen aloittamisesta ja lopettamisesta pedagogisen arvion perusteella. Päätöksen asiassa tekee rehtori.

Oppimissuunnitelma

Luokanopettaja laatii oppimissuunnitelman kahden kuukauden kuluessa päätöksestä oppilaan siirtämisestä tehostetun tuen piiriin.

Luokanopettaja vastaa oppimissuunnitelman laatimisesta, suunnitelma laaditaan yhteistyössä erityisopettajan, oppilaan ja huoltajien kanssa.

Oppimissuunnitelman laadintaan voivat tarvittaessa osallistua myös muut asiantuntijat.

Oppimissuunnitelmaa seurataan tehostetun tuen aikana säännöllisesti; tällöin arvioidaan valittujen tukimuotojen toimivuutta ja tarkennetaan suunnitelmaa tarvittaessa.

Oppimissuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään lukuvuosittain (marraskuun loppuun mennessä).

Rehtori vastaa tehostetun tuen järjestämisen toteutumisesta.

Viimeksi muokattu: 28.7.2016