Siirry sisältöön

Valtuusto teki päätöksensä etänä

Kunnanvaltuuston maanantain etäkokous kesti
noin kolme tuntia ja esityslistan merkittävin asia liittyi potilastietojärjestelmä
Apottiin.

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen
esityksen mukaisesti ottaa käyttöön Apotti-järjestelmän. Valmistelun esitys
hallitukselle oli olla liittymättä järjestelmään. Liittymistä perusteltiin muun
muassa sillä, että perusturvalautakunta ei voi päivittää ja kehittää nykyisiä
järjestelmiä. Tulisi siis hankkia uusi järjestelmä, Omni360, eikä se kommunikoi
erikoissairaanhoidon ohjelmien kanssa, mikä on haaste sekä hoitoketjuja että
potilasturvallisuutta ajatellen.

Olisi riski jäädä tässä vaiheessa pois ja
investoida nyt Omni360-järjestelmään, jolloin kunta saattaisi sitten maakunnan
aloittaessa joutua investoimaan Apottiin vielä suuremman summan.

Kunnanvaltuusto päätti, että Kyrkfjärdenin
hanke, joka aikaisemmin jäi lähes ilman urakoitsijaa, jatkuu välimallilla,
jossa tilaajaa vastaa arkkitehtisuunnittelusta ja urakoitsija muusta suunnittelusta.
Jäljelle jäävän koulun osalta suunnittelu jatkuu aikaisempien linjausten
mukaisesti. Valmistelun tulee viimeistään kesäkuussa 2020 esitellä tarkempi
suunnitelma koskien Kyrkfjärdens skolanin jäljelle jäävän osan käyttöä.
Tarkemmassa suunnitelmassa tulee huomioida rakennuksen käyttöaste,
kiinteistöjen salkutustyö sekä uuden koulun optimointityö.

Äänestyksen jälkeen valtuusto päätti omalta
osaltaan hyväksyä Inkoonrantaa koskevan esisopimuksen Inkoon keskustakehityksen
kanssa. Sopimuksen myötä IKK saa yksinoikeuden alueeseen 31.12.2020 asti ja
jopa vuodeksi sen jälkeen. Yksi ehdoista on, että IKK on jättänyt
rakennuslupahakemuksen vuoden 2020 aikana. Kunta suunnittelee infran
rakentamisen hankinnan siten, että se voidaan toteuttaa mahdollisimman pian.
Kunta käynnistää hankinnan ja infran rakentamisen välittömästi, kun maakauppa
IKK:n kanssa on toteutettu. Mikäli maakauppaa ei ole toteutettu esisopimuksen
määräajan puitteissa, kunta päättää yhteistyön IKK:n kanssa. Elina Hatakka
esitti, ettei esisopimuskokonaisuuttaa IKK:n kanssa hyväksyttäisi. Vastaesitys
raukesi äänestyksen jälkeen äänin 3 vastan 24.

Investointimäärärahaa päätettiin siirtää
hankkeesta Kyrkfjärdens skola hankkeelle jäteaseman alueen laajentaminen
(200 000 €). Hankkeesta Kyrkfjärdens skola siirretään myös 200 000
euroa hankkeelle Inkoonportti (katujen ja tonttien rakentaminen).

Kunta sitoutuu varaamaan Itä-Inkoon
Vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti 300 000 € avustusmäärärahan vuoden 2021
talousarvioon ja vastaavasti 300 000 € suunnitelmavuodelle 2022.

Kunnanhallitus käsitteli myös aloitetta
lietteen vastaanottomaksujen harmonisoimiseksi Inkoossa. Valtuusto hyväksyi
teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen: ”Valmistelun tekemän
kustannusvertailun perusteella Inkoon vesilaitoksen taksa lietteen
vastaanotolle ei ole haja-asutusalueen asukkaita syrjivä. Vastaanottomaksun
suuruus myös vastaa siitä kunnalle aiheutuvia kuluja.” Valtuusto totesi
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuusto käsitteli myös viikonloppuliikenteen
kehittämistä koskevan aloitteen. Valtuustoaloite oli 21 valtuutetun
allekirjoittama, Andreas Elfving ensimmäisenä allekirjoittajana.
Allekirjoittaneet halusivat, että kunnan tekninen toimi löytää ratkaisun
taatakseen sekä aamupäivävuoron pääkaupunkiseudulta Inkooseen että iltapäivävuoron
Inkoosta pääkaupunkiseudulle.

Kunnanvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan
vastauksen valtuustoaloitteeseen: ”1.6.2019 alkaen hankittu täydentävä
ostoliikenne takaa tällä hetkellä aloitteen mukaisen yhteyden aamupäivällä pääkaupunkiseudulta
Inkooseen ja iltapäivällä Inkoosta pääkaupunkiseudulle. Tulevissa
kilpailutuksissa huomioidaan Joukkoliikenneohjelman tavoitteet, kuten uusi
yhteys Matinkylään sekä vierailijoita palvelevat reittiaikataulut.” Hallituksen
puheenjohtajan esityksestä päätökseen tehtiin seuraava lisäys: ”Tämän lisäksi
kunnan joukkoliikennetyöryhmälle annetaan tehtäväksi selvittää, mitä
vaikutuksia Korona-kriisillä on kunnan joukkoliikenneyhteyksille.” Valtuusto
totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitetta kielikylpytoiminnan
aloittamisesta Inkoon varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa käsiteltiin.
Kunnanvaltuuston mielestä kielikylpytoiminnan aloittaminen Inkoossa ei ole
perusteltua, koska ikäluokat ovat pieniä ja toimintaa järjestetään kahdella
kielellä. Kielikylpytoiminnan aloittamisen sijaan varhaiskasvatus tekee
suunnitelmaan lisäyksen leikkisuomen ja -ruotsin ottamisesta osaksi toimintaa.

Valtuusto käsitteli yhdentoista valtuutetun
allekirjoittaman aloitteen, jonka ensimmäisen allekirjoittaja on Elina Ahde.
Aloite koski osallistuvan budjetoinnin käyttöön ottoa. Osallistuva budjetointi
on tapa lisätä asukkaiden päätösvaltaa ja toimijuutta ja sitä voidaan toteuttaa
eri tavoilla. Osallistavan budjetoinnin tavoitteena on kehittää uusia
toimintatapoja lisäämään kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten aktiivisuutta.

Kunnanvaltuusto päätti, että valmistelu saa
tehtäväksi järjestää osallistuvan budjetoinnin mahdollisuuksien esittelemisen
kuntalaisille asukastilaisuuksien, ja vaikuttajaryhmille (mm. vaikuttamistoimielimet,
oppilaskunnat) kohdistuvan tiedottamisen muodossa sekä verkkotiedottamisen
muodossa. Sen lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että osallistuvan budjetoinnin
toteutusperiaatteet on tuotava kunnanhallituksen käsittelyyn viimeistään
toukokuun loppuun mennessä.