Siirry sisältöön

Kunnan hallinnonalat

Yleishallinnon piiriin kuuluvat esimerkiksi keskustoimisto, taloustoimisto, elinkeinotoiminta, fyysinen suunnittelu, matkailu ja kunnan markkinointi, joukkoliikenneasiat ja henkilöstöhallinto. Kunnan yleinen hallinto toimii kunnanhallituksen alaisena.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen (hallinto-osasto) toiminta-ajatuksena on luoda luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolle sekä päävastuualueille edellytykset tehokkaaseen ja tulokselliseen toimintaan tuottamalla taloudellisesti tarpeen mukaiset hallinto- ja toimistopalvelut.

Hallintopalvelujen toimialaan kuuluvat hallinnon kehittäminen, kunnan talous- ja henkilöstöhallinto, työllisyyspalvelut, kunnan elinvoiman kehittäminen ja tiedottaminen sekä ICT-toiminnot. Hallintopalvelut vastaa lisäksi kunnan keskusarkistosta, kirjaamosta, asiakirjahallinnosta sekä kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittamisesta.

Hallinto valmistelee kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi tulevat asiat.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelut

Kasvatuksen ja opetuksen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta ja muu opetustoiminta.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointitoimialaan kuuluu hyvinvoinnin edistäminen; kirjasto-, kulttuuri-, kansalaisopisto- ja nuorisopalvelut, vapaa-aika- ja liikuntapalvelut sekä maahanmuuttajapalvelut.

Lisäksi hyvinvointitoimiala vastaa yhteistyöstä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

Tekniset palvelut

Tekniseen toimialaan kuuluvat muille toimialoille järjestettävistä tukitoimista huolehtiminen sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut, tilapalvelut, vesihuollon ja kuljetuspalvelut. Lisäksi tekninen toimiala huolehtii ruokahuollon järjestämisestä kasvatus- ja opetuslautakunnan ja hyvinvointilautakunnan määriteltyä hankinnan sisällön.

Lisäksi tekninen toimiala vastaa hulevesiä koskevista asioista.

Rakennus- ja ympäristöpalvelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnan piiriin kuuluvat esimerkiksi ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät, kaavoitusasiat ja rakennustoiminnan valvonta. Rakennusvalvontatoimisto ja ympäristöpäälikkö työskentelevät rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena.

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelujen vastuualueeseen kuuluvat maaseutuviranomaiselle säädettyjen tehtävien hoitamisesta kunnan toimiessa isäntäkuntana seudulliselle maaseutuhallinnolle.

Kuntakonserni

Tytäryhtiö

Inkoon Venesatamat Oy (kunnan omistusosuus 100%)

Kuntayhtymäosuudet