Siirry sisältöön

Hallituksessa käsiteltiin tilavuokria, organisaatiota ja työllisyyttä

Maanantain kokouksessa kunnanhallitus
keskusteli muun muassa organisaatiosta ja tilavuokrista.

Vuoden 2019 talousarviokirjaan on merkitty
sivistystoimelle tehtäväksi laatia ehdotus kunnan liikuntasalien
käyttömaksuista ei-inkoolaisille yhdistyksille. Tavoitteena on maksimoida
salien käyttöaste ja mahdollisesti tarjota asukkaille mahdollisuuksia uusiin
harrastuksiin.

Kunta jakaa vuoroja Kyrkfjärdens skolan,
Merituulen koulun ja Degerby skolan liikuntasaleihin. Inkoolaisille
yhdistyksille salin käyttö on ollut maksutonta eikä tätä ole tarkoitus muuttaa.

Salien käyttöastetta voidaan lisätä eritoten
viikonloppuisin. Myös joinain iltapäivinä ja iltoina voi olla tilaa.
Liikuntasalin voi vuokrata joko kertaluontoisesti tai säännölliseen toimintaan.
Ehdotuksen mukaan tilan vuokraajat jaetaan kolmeen eri ryhmään: kunnassa
toimiviin yhdistyksiin ja kunnan omaan toimintaan, muihin yhdistyksiin ja
yksityishenkilöihin sekä yrityksiin ja liiketoimintaan. Jokaiselle kategorialle on oma hinnasto.
Uudet koulutilojen vuokrat astuvat voimaan 1.1.2020.

Perusturvajohtaja Anne Öhman on ilmoittanut
irtisanoutuvansa virastaan 31.3.2020 lähtien. Tähän asiaan liittyen
kunnanjohtaja oli ehdottanut, että kunnanhallitus jo tässä vaiheessa ryhtyy
tarkastamaan kaikkien toimialojen organisoitumista sekä toimintatapoja. Tämä
siitä syystä, että Inkoon kunnalla on demografisesta kehityksestä johtuen
edessään suuria haasteita. Iäkkäiden nopeasti kasvava osuus ja alhainen
syntyvyys aiheuttavat kunnalle haasteita jo tänä päivänä. Yksinkertaistettuna
resursseja on tästä johtuen siirrettävä sivistykseltä perusturvatoimelle.

Puheenjohtaja Henrik Wickströmin
vastaehdotuksen mukaan kunnassa käynnistetään talousarvioon 2020 viitaten
organisaation tarkastaminen, minkä tavoitteena on vahvistaa toimialojen
hallintoa, uudistaa toimintatapoja sekä vahvistaa poikkihallinnollisia
synergiavaikutuksia toimialojen kesken. Organisaatiomuutoksessa jokaisen
toimialan hallinto otetaan huomioon. Perusturvajohtajan virkaa ei julisteta
haettavaksi ennen kuin kunnanhallitus on tehnyt erillisen päätöksen asiassa.
Luottamushenkilöorganisaatioita ei tässä kohtaa tarkisteta tai muuteta.
Kunnanhallitus käsittelee organisaatiomuutoksen aikataulua ja määrittelee
tarkemman prosessikuvauksen 2.12.

Inkoon omakotiyhdistys ry on jättänyt kuntaan
allekirjoitetun kirjelmän omakotitalkkaritoiminnan mahdollistamisesta Inkoossa.
Inkoon omakotiyhdistyksessä toimii 1-3 talkkaria, joiden tavanomaisimmat
työtehtävät ovat olleet erilaiset pihatyöt ja sisätyöt, kuten siivouksessa
avustaminen ja ikkunanpesu. Asiakasmaksu on 10 €/tunti. Talkkaritoiminta
mahdollistaa ikäihmisten pidemmän asumisen kodissaan, mikä on heidän omien
toiveidensa mukaista.

Talkkaritoimintaan palkataan
pitkäaikaistyöttömiä. ELY-keskus maksaa suurimman osan palkasta, lopusta vastaa
yhdistys. ELY-keskuksen palkkatuki kestää vuoden, jonka jälkeen joudutaan
etsimään uusi henkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että työstä kiinnostunut ja osaava
henkilö ei voi jatkaa. Jatko voisi olla mahdollinen ELY-keskuksen osittaisella
palkkatuella, 30 % palkasta, mikäli yhdistys kattaisi loput palkkakustannukset.
Inkoon omakotiyhdistys ilmoittaa, että sillä ei ole varoja kattaa puuttuvaa
osuutta palkasta, ja että asiakasmaksuja ei ole tarkoituksenmukaista nostaa.

Kunnan talousarvio on laadittu erittäin
yksityiskohtaisesti, eikä siihen on budjetoitu ylimääräisiä kustannuksia. Tämä
tarkoittaa, että kunta ei voi osallistua omakotiyhdistyksen esittämään
vaihtoehtoon jossa kunta rahoittaisi ELY-keskuksen palkkatuen jälkeen jäävän
lisäosuuden 70 % eli 1 295 €/kk erikseen sovittavaksi ajaksi.

Sen sijaan vaihtoehto, jossa kunta tulisi
osarahoittajaksi tilanteessa, jossa TE-toimiston tuki ensimmäisen vuoden
palkkakustannusten kompensointiin vähenisi 60 %:iin, on mahdollinen. Tuolloin
uuden talkkarin palkkaaminen ja hänen työllistymisensä olisi kunnalle
kustannusneutraalivaihtoehto, kun KELA:lle maksettavaa pitkäaikaistyöttömän
työllistämistukea ei ko. henkilön osalta tarvitse maksaa. Kunnanhallitus päätti
siksi, että kunta tukee Inkoon Omakotiyhdistyksen talkkaritoimintaa, mikäli
ELY-keskuksen nykyinen 100 % palkkatuki ensimmäisen vuoden osalta laskee 60
%:iin.

Kolme yritystä on kiinnostunut toteuttamaan
Kyrkfjärdens skolan uudisrakennuksen. Kunnan viranhaltijat tapaavat yritykset
joulukuussa, jonka jälkeen he saavat laatia omat ehdotuksensa toteuttamisesta.