Siirry sisältöön

Inkoonranta uudelle kierrokselle, Inkoonportti etenee

Maanantain kokouksessa kunnanhallitus
käsitteli muun muassa Inkoonrannan muuttuneita edellytyksiä sekä Inkoonportin yritystontteja.
Myös lähiruoasta käytiin keskustelua.

Koska Inkoossa ei tällä hetkellä ole vapaita
yritystontteja, on perusteltua mahdollisimman nopeasti käynnistää Inkoonportti
I-alueen toteuttaminen. Mikäli kunnanvaltuusto kokouksessaan joulukuussa 2019
vahvistaa Inkoonportti I-alueen tonttien hinnoittelun, alueen tonttien myynti
voidaan aloittaa tammikuun lopussa – helmikuussa 2020.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Inkoonportti I-alueen tonttien hinnat olisivat 95 000 €, 45 000
€ ja 35 000 € riippuen tonttien koosta. Mikäli tontit myydään keskimääräisellä
myyntihinnalla 50 €/kem2, myyntihinta kattaisi lähes kaikki alueen
kunnostamiskustannukset. Hintatasoa pidetään realistisena ja tavoite on myydä
kaikki tontit muutaman vuoden kuluessa. Kunnanjohtaja valtuutetaan toteuttamaan
tonttien myynnit ilman erillistä päätöstä.

Inkoon keskustakehitys on esittänyt toiveen tehdä
tiettyjä muutoksia Inkoonrannan kauppakirjaan. He haluavat muun muassa pidentää
rakennusaikaa siten, että sopimussakko alkaisi vasta vuonna 2025, pienentää
rakennusvelvoitetta sekä muuttaa vakuusjärjestelyjä. Kyseiset muutokset
edellyttävät uusia neuvotteluja. Yhtiön toiveita koskevia neuvotteluja ei
kuitenkaan voida käynnistää, ennen kuin Suomen Asuntomessujen, MG
Properitieksen (MGP) ja kunnan välinen kolmikantasopimus on tarkastettu.

Kunnanhallituksen muutetun esityksen mukaan
kunnanhallitus toteaa ja ilmoittaa kunnanvaltuustolle, ettei Inkoonrannan
kiinteistökauppaa voida toteuttaa tehtyjen päätösten mukaisesti Inkoon
keskustakehityksen edellyttämien muutosten takia. Kunta keskustelee nykyisen kolmikantasopimuksen
soveltamisesta yhdessä IKK:n ja Suomen Asuntomessujen kanssa.

Kunta pyytää IKK:lta selvitystä ja
suunnitelmaa hankkeen jatkamisesta tammikuun 2020 loppuun mennessä. Kunta
arvioi hankkeen jatkamista sekä kolmikantasopimuksen päivittämistä selvityksen
perusteella.

Kunta ei voi aloittaa infran rakentamista
alueelle, ennen kuin kunnalle on toimitettu uskottava suunnitelma siitä, miten
ja milloin hanke toteutetaan.

Valtuustolle on vuonna 2018 jätetty aloite
otsikolla ”Vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotetun lähiruoan
hankinta”. Aloitteen on allekirjoittanut 27 valtuutettua, Annika Holmström ja
Henrik Wickström ensimmäisinä allekirjoittajina. Inkoon kuntastrategian
2018-2022 mukaan kunta pitää paikallisia yrittäjiä ja tuottajia
mahdollisuutena. Allekirjoittaneet katsovat, että Inkoon kunnalla on
ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää paikallisesti viljeltyjä raaka-aineita
entistä enemmän. Tämä olisi tärkeää ennen kaikkea kunnan profiloitumisen
kannalta ja noudattaisi myös kuntastrategian linjauksia.

Andreas Elfvingin vastaehdotuksen mukaisesti,
kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta mahdollisuuksien mukaan
edistää lähellä tuotettujen tuotteiden käyttöä hankinnoissaan ja että tekninen
toimi järjestää helmikuussa 2020 luottamushenkilöille iltakoulun
lähiruokahankinnoista. Kunnanhallitus esittää myös, että aloite on loppuun
käsitelty.

Kunnanhallitus on päättänyt talousarvioon 2020
viitaten käynnistää kunnan organisaation tarkastamisen. Kyseessä on muun muassa
vastuualueiden, työtehtävien ja johtajuuksien uudelleen järjestelystä. Tarkastuksen
myötä esimerkiksi perusturvan ja sivistyksen väliset tehtävänjaot voivat
kehittyä ja muuttua. Muutostarve perustuu siihen että, iäkkäitä on yhä enemmän
ja lapsia taas vähemmän, joten perusturva tarvitsee enemmän resursseja
vastaisuudessa. Kunnanhallitus päätti, että hanke etenee hallitukselle esitetyn
aikataulun mukaisesti, siten että uusi malli astuisi voimaan 1.8.2020