Siirry sisältöön

Strategisia maa-asioita ja konkreettisia nimityksiä

Kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessa
lähinnä strategisia asioita.

Kunnanhallitus päätti asettaa manneralueiden
yleiskaavan itä- ja länsiosan nähtäville, kunnanjohtajan ehdottamalla tarkennuksella: ”Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai
osoittamalla riittävät suoja-alueet. Siltä osin kuin alueella varastoidaan ja/tai valmistetaan polttonesteitä
tai muita vaarallisia aineita, alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa on
huomioitava varastoinnin  aiheuttamat
ympäristöriskit.

Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja varauduttava sään ääri-ilmiöihin.”

Lisäksi kunnanhallitus valtuutti
kaavoituspäällikön tekemään kaava-aineistoon tarvittavat tekniset korjauksen
ennen nähtäville asettamista. Kaava asetetaan nähtäville tammikuussa 2020.

Strateginen yleiskaava ohjaa
yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä yleispiirteisesti ja pitkällä aikavälillä.
Kaavassa esitetään erityyppiset kehitettävät ja säilytettävät alueet sekä
määritellään tarkempaa kaavasuunnittelua vaativat alueet. Lopullisen kaavan hyväksyy
sitten kunnanvaltuusto.

Käynnissä olevaa demograafista muutosta ja
tulevaisuuden taloudellisia haasteita ajatellen, jokaisen toimialan tulee
tarkastella kustannuskehitystään sekä priorisoida ne palvelut, joihin
panostetaan. Keväällä 2020 kunnanhallitus määrittelee toimialakohtaiset
taloudelliset tehostamistavoitteet vuosille 2021-2023. Tämä on yksi hyväksytyn
talousarvion tavoitteista.

Kunnanhallitus antoi lautakunnille tehtäväksi
käynnistää työ toiminnan tarkastamiseksi sekä esittää toimenpide-ehdotuksia
tämän mukaisesti. Lautakuntien tulee esittää priorisointi- ja
toimenpide-ehdotuksensa maaliskuun aikana, jotta valmistelu voi koostaa
esitykset hyvissä ajoin ennen valtuuston talousarvioseminaaria huhtikuussa

Kunnanhallitus nimesi ikäihmisten neuvoston,
vammaisneuvoston ja nuorisofoorumin jäsenet ja varajäsenet kuluvassa olevan
valtuustokauden loppuajaksi. Iäkkäiden ihmisten neuvostoon nimettiin Bengt
Jansén (Margareta Biström), Nina Trebs (Pirkko Nikander) ja Camilla Grönholm (Varpu
Qvarnström).

Vammaisneuvostoon nimettiin Rosita Ahlgren,
Carita Viljanen, Veikko Niiranen, Silja Rantanen-Niiranen ja Viljo Meriaho.

Nuorisofoorumiin nimettiin Odessa Holmberg
(Fanny Määttä) ja Sean McCormick (Eeli Mäntymäki). Kyseiset henkilöt nimettiin
vakituisiksi jäseniksi ja nuorisofoorumille annettiin valtuutus nimetä
varajäsenet.

Vanhusneuvostossa Annika Wide (Andreas
Elfving) ja Petri Nyberg (Mika Rytkönen) jatkavat sivistys- ja
hyvinvointilautakunnan edustajina.

Vammaisneuvostossa Lars
Lindholm (Andreas Elfving) toimii sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustajana ja Monika Westermarck (Elina Ahde) teknisen lautakunnan edustajana.

Nuorisofoorumissa Sari Wilhola (Annika Wide)
jatkaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustajana.