Siirry sisältöön

Hallituksessa keskusteltiin vierassatamatoiminnasta ja kolmikantasopimuksesta

Kunnanhallituksen maanantain kokouksen
esityslistalla oli paljon asioita. Hallituksen kokouksessa keskusteltiin muun
muassa kesämatkailusta ja Inkoonrannan kolmikantasopimuksen päättämisestä. Myös
Joddbölestä käytiin keskustelua.

Kesä on yksi Inkoon tärkeimmistä
käyntikorteista, ja siksi on erityisen tärkeää, että kunta näyttää erityisesti
kesällä parhaat kasvonsa niin kuntalaisille kuin kaikille vierailijoillekin.

Hallitus merkitsi kesään 2020 kohdistuvat
toimenpiteet tiedoksi.

Kunta on päättänyt myöntää vielä tänä vuonna
kesätyöseteleitä kolmelle ikäluokalle. Seteleitä myönnetään vuonna 2002, 2003
ja 2004 syntyneille, kunnassa asuville nuorille.

Kunnan mahdollisuudet itse työllistää nuoria
ovat rajalliset ulkoistettujen palveluiden vuoksi. Tässä vaiheessa on tiedossa,
että kunta voi työllistää yhteensä 4 nuorta vanhuspalveluiden puolella, kaksi
Vaahteranmäessä ja kaksi Kissankulmassa.

Kunnan matkailumarkkinointia toteutetaan kunnanhallitukselle
esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti. Keskusta-alueen kyltitys ja infotaulut
tarkastetaan ja uusitaan tarpeen mukaan. Laaditaan uusi matkailuesite.

Vierasvenesataman palveluiden hoitamisesta
kesällä 2020 neuvotellaan alueella jo toimivien yrittäjien kanssa. Sopimus
laaditaan siten, että palveluiden laadukas järjestäminen on yrittäjälle
kannattavaa. Tavoitteena on, että ravintolayrittäjä tai muu vastaava palkkaa
avukseen inkoolaisia nuoria kesätyösetelin tuella.

Myyntikojujen siirtämiseksi joen varrelle
itärannalle laaditaan suunnitelma. Suunnitelmassa huomioitaan kuitenkin alueen
käyttö lastauspaikkana, kalamyynti ym. tarpeelliset toiminnot.

Kunnanhallitusta tiedotettiin tilinpäätöksen
ennakkoarviosta. Kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen alijäämän arvioidaan viikon
4 tilanteen mukaan olevan n. 955 000 €. Tilinpäätöksen ennakkoarvio on samalla
tasolla kuin ennusteessa, jonka kunta laati osavuosikatsauksen 1-9/2019
yhteydessä. Toimintavuoden tulos on noin 962 000 € budjetoitua heikompi. Toimintavuodelle
2019 budjetoitu tulos oli 7 366 €.

Kunnan palvelutoiminta järjestettiin
suurimmalta osin talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa, mutta
vastuualueiden välillä on joitakin poikkeamia. Suurin yksittäinen poikkeama
johtuu iäkkäiden palveluiden ostopalveluista.

Verotulokertymä oli yhteensä 26 miljoonaa €,
eli samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta 877 000 € budjetoitua pienempi.
Kunnan tuloveromenetys koskee lähinnä kunnallisverotuloja Verotulomenetykseen
ovat vaikuttaneet negatiivisen asukaskehityksen lisäksi myös kuntien ja
yritysten ongelmat liittyen tulorekisterin ilmoituksiin.

Vuoden 2019 valtionosuudet ovat toteutuneet
talousarvion mukaisesti ja ovat 6,9 miljoonaa €.

Lainataakka on 15,4 miljoonaa €, eli 1,3
miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna. Toimintavuonna ei nostettu uuttaa
pitkäaikaista lainaa.

Poistoja on tehty suunnitelman mukaisesti eli
1,6 miljoonan € arvosta.

Kunta on vuoden aikana investoinut noin 1,9
miljoonaa euroa. Wilhelmsdalin kiinteistön kunnostus käynnistettiin,
laiturireunan uudistus saatiin valmiiksi ja vesillelaskurampin siirto aloitettiin.
Toimintakertomukseen sisältyy raportti kaikista investointihankkeista.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että laaja hyvinvointikertomus hyväksytään. Hyvinvointikertomuksesta ilmenee
muun muassa, että lasten ja lapsiperheiden määrä kunnassa vähenee.
Varhaiskasvatuksen alhaiset lapsimäärät tulevat myös vaikuttamaan koulujen
oppilasmääriin. Kouluterveyskyselyn mukaan vuosiluokkien 4 ja 5 oppilaat ovat
tyytyväisiä elämäänsä, kuitenkin aikaisempaan verrattuna suurempi osa
oppilaista kokee terveydentilansa huonoksi tai mielenterveytensä heikoksi.
Kouluilla ja oppilashuoltotiimeillä on tärkeä tehtävä kyseisten kehityssuuntien
ehkäisemiseksi ja niiden seurannassa.

Inkoon työllisyysaste on korkea. Siitä
huolimatta pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on merkittävästi korkeampi
kuin koko maan keskiarvo. Syitä tähän ovat muun muassa rakennetyöttömyys,
heikot liikenneyhteydet ja mielenterveyteen sekä päihteiden käyttöön liittyvät
ongelmat. Lähes joka kymmenes inkoolainen on pienituloinen.

Kunnan ikääntyvä väestö kasvaa ja
väestöennusteiden mukaan iäkkäiden määrä tulee tulevina vuosina kasvamaan yhä
enenevässä määrin. Tämä edellyttää melko paljon kohderyhmälle järjestetyiltä
palveluilta. Nykyisiä työtapoja tulee muuttaa ja kunta tarvitsee uusia
toimintamuotoja, jotta iäkkään väestön terveyttä ja hyvinvointia voidaan
kokonaisvaltaisesti tukea.

Inkoon taloudellinen tilanne on ollut hyvä ja
kunnan kumulatiivinen ylijäämä on noin 8 miljoonaa euroa. Lainakanta vastaa
maan keskiarvoa. Kunnalla on tulevina vuosina odotettavissa taloudellisia
haasteita. Kunnan asukasluku on vähentynyt, mikä vaikuttaa verotuloihin ja
valtionosuuksiin. Tulevien vuosien investointitarve on suuri ja kunnalla on
monta suurta investointihanketta vireillä. Investoinnit lisäävät poistoja
merkittävästi. Vuosikate ei kata lisääntyneitä poistoja, mikä taas kasvattaa
lainakantaa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2017 kunnan, MG Propertieksen ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen välisen
kolmikantasopimuksen. Työn kuluessa vastuullinen osapuoli on päättänyt jatkaa
työtä yhtiössä Inkoon Keskustakehitys Oy (IKK).

Sopimuksen mukaan osapuolten oli tarkoitus
yhteistyössä kehittää ns. Inkoonranta-aluetta siten, että alueella
järjestettäisiin uudenlainen messutapahtuma kesällä 2022.

Marraskuussa ja joulukuussa IKK ilmoitti, että
he haluavat tehdä joitakin muutoksia laadittuihin sopimuksiin. Myöhemmin ilmoitettiin
myös, että IKK ehdottaa messutapahtuman siirtämistä kesälle 2023.

Suomen Asuntomessut ilmoitti 19.12.2019 ja
12.1.2020, että tapahtuman siirtäminen kesälle 2023 ei ole mahdollista ja että
he ehdottavat sopimuksen purkamista.

Hankkeen johtoryhmä käsitteli asiaa
kokouksessaan 15.1.2020 ja sopivat päättymissopimuksen ehdoista.
Päättymissopimuksen mukaan osapuolten välinen sopimus päättyy kyseisen
päättymissopimuksen astuttua voimaan. Sopimuksen kohdassa 4 on kuitenkin
painotettu mahdollisuutta, että osapuolet voivat tehdä yhteistyötä jatkossa,
mikäli hanke toteutetaan sellaisessa muodossa, että yhteistyölle on
edellytyksiä. Osapuolet ovat myös sopineet siitä, että IKK ja Suomen
Asuntomessut yhdessä korvaavat kunnalle sen maksun, jonka kunta on maksanut
Suomen Asuntomessuille tammikuusta 2018 – tammikuuhun 2020, eli yhteensä 90 909
€.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että kunta omalta osaltaan hyväksyy päättymissopimuksen.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyytää
kunnanhallitukselta lausuntoa Rudus Oy lupahakemuksesta, joka koskee
Joddbölessä tapahtuvaa kiviainestenottoa. Alue sijaitsee sataman
pohjoispuolella Satamatien varrella, pääosin tien länsipuolella.

Rudus Oy hakee yhdistettyä maa-ainestenotto-
ja ympäristölupaa maa-ainesten ottamiselle, kivenlouhimolle, muulle
kivenlouhinnalle ja kivenmurskaamolle.

Kunnanhallitus toteaa, että hakemuksessa
esitetty korkotaso (luiskojen enimmäiskorkeus 7 metriä) vaikeuttaa haetun
ottoalueen käyttöä lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti yritystonttina.
Kaavamuutoksen osalta kunnan tavoite on edelleen alueen varaaminen
yritystoimintaan (T), ei pitkäaikaiseen maanottoon.

Kunnanhallitus toteaa edelleen, että
laadittujen selvitysten perusteella kallion räjäytysten aiheuttama tärinä
aiheuttaa merkittävää haittaa – mitä todennäköisimmin estää – Joddbölen
potentiaalin markkinoimisen ja hyödyntämisen datakeskustoimintaan. Näin ollen
haettu pitkäaikainen kivimaa-ainesten otto aiheuttaa merkittävää haittaa alueen
kehittämiselle kokonaisuutena tulevaisuuden teollisuudenaloille kuten
datakeskuksille. Hakemuksen mukainen pitkäaikainen maanottohanke aiheuttaa
siten haittaa yleiskaavan ja asemakaava toteutumiselle kunnan tavoitteiden
mukaisesti.

Kunnanhallitus esittää, että mikäli lupa
myönnetään ennen asemakaavamuutoksen lainvoimaiseksi tuloa voimassa olevan
asemakaavan perusteella, tulee se myöntää teknisen lautakunnan esittämin
korkotasojen muutoksilla, haettua pienemmälle alueelle, sekä enintään kolmeksi
vuodeksi kevääseen 2023 asti.

Kunnan perusturvajohtaja lopettaa virassaan
31.3.2020. Kunnanjohtajan päätöksellä ikäihmisten palveluiden päällikkö
määrättiin virkaatekeväksi perusturvajohtajaksi ajalle 9.12.2019-31.5.2020.
Virkaatekevä perusturvajohtaja on nyt ilmoittanut jäävänsä virkavapaalle
ainakin vuodeksi huhtikuun lopusta 2020 alkaen.

Kunnan tulisi käynnistää uuden perusturvajohtajan
rekrytointi. Kunnan organisaation tarkastamisesta johtuen tiedossa ei vielä
ole, mikäli virka jatkossa tulee olemaan vakinainen. Kunnanhallitus päätti,
että kunta rekrytoi määräaikaisen perusturvajohtajan ajalle 1.6.2020-31.5.2021.

Rekrytointiprosessin aikana voidaan neuvotella
siitä, että valittu henkilö aloitta aikaisemmin suunnittelijan nimikkeellä,
mahdollistaen näin sujuvan tiedon siirtämisen nykyiseltä vt. Viranhaltijalta.

Silja Rantanen-Niiranen on pyytänyt saada eron
kaikista kunnallisista luottamustehtävistään henkilökohtaisista syistä johtuen.

Silja Rantanen-Niiranen on tullut viimeksi
järjestetyissä kuntavaaleissa valituksi SDP/VAS vaaliliiton yhteislistalta
neljänneksi varavaltuutetuksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
kunnanvaltuusto myöntää eron Silja Rantanen-Niiraselle hänen eronpyyntönsä
mukaan ja että kunnanvaltuusto toteaa Vesa Leinosen nousevan kunnallisvaalien
2017 vahvistetun vaalituloksen mukaan neljänneksi varavaltuutetuksi.