Siirry sisältöön

Korona-aiheinen hallituksen kokous

Kunnanhallituksen toisessa sähköisessä
kokouksessa käsiteltiin paljon suuria kysymyksiä, useampi liittyi
koronakriisiin.

Käynnissä oleva koronaepidemia tulee
heikentämään kunnan taloutta, mutta kustannusten suuruutta ei voi vielä tässä
vaiheessa ennustaa. Ainakin terveyden- ja sairaanhoidon kustannukset tulevat
olemaan oletettua suuremmat ja sivistystoimen tulot pienemmät.

Verotulot tulevat todennäköisesti vähenemään
ja se on merkittävä epävarmuustekijä. Koronaepidemia tulee myös vasta myöhemmin
näkymään kunnan tulovero- ja yhteisöverotuloissa. Vähennys on seurausta
yritysten irtisanomisista ja lomautuksista sekä yritysten heikommista
tuloksista. Samalla myös asukkaiden maksukyky tulee heikkenemään merkittävästi.

Kunnanhallitus antaa lautakunnille sekä
valmistelulle tehtäväksi vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen käsittelyn
yhteydessä esittää kunnanhallitukselle mahdollisia taloudellisia sekä
toiminnallisia muutoksia, joita nykyinen epidemiatilanne aiheuttaa.
Kunnanhallitus pyytää lautakuntia myös esittelemään minkälaisiin toimiin
valmistaudutaan vielä vuonna 2020.

Sen lisäksi kunnanhallitus toteaa, että sen
tulee ottaa kantaa lautakuntien toimialakohtaisiin tehostamistarpeisiin
vuosille 2021-23 ennen kun se antaa ohjeet talous-arviotyötä varten vuosille
2021-23. Kunnanhallitus palaa säännöllisesti koronaepidemian aiheuttamiin
vaikutuksiin kunnan toimintaan ja talouteen.

Poikkeusajan toimintamaksut

Hallitus päätti maanantaina 16.3.2020
varhaiskasvatusta ja opetusta koskevista poikkeustoimista. Eduskunta päätti
valmiuslaista sitä seuraavana päivänä. Jo sitä ennen Inkoon kunnan johtoryhmä
oli torstaina 12.3. tehnyt kaikkea kunnan toimintaa koskevia linjauksia, joiden
mukaan ei-lakisääteinen toiminta päättyi pääosin 13.3.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että
poikkeustilanteen vuoksi kunnat jättäisivät perimättä varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuja silloin, kun huoltajat vastaavat itse lapsensa hoidosta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen huojennuksista tai perimättä jättämisestä
päättävät kunnat.

Kouluissa siirryttiin etäopetukseen 18.3. Vain
muutama oppilas tarvitsi edelleen lähiopetusta. Koska valtaosa vanhemmista piti
lapsensa kotona, on perusteltua, että he eivät myöskään maksa esikoulukerhosta
tai aamu- ja iltapäivätoiminnasta eivätkä mahdollisesta koulukuljetuksesta,
jota ei ole käytetty.

Kunnanhallitus päätti siksi että

Kyrkfjärdens skola

Tekninen lautakunta on käsitellyt eri
vaihtoehtoja Kyrkfjärdenin hankkeen hankinnan eteenpäin viemiseksi.

Puheenjohtaja Wickströmin vastaehdotuksen
mukaisesti projekti jatkuu välimallilla, jossa tilaaja vastaa
arkkitehtisuunnittelusta, mutta urakoitsija vastaa muutoin suunnittelusta.

Hankesuunnitelma täsmennetään
asiantuntija-avulla siten, että kunnanvaltuuston esittämät tehostamistoimet on
huomioitu ja laatutaso on määritelty.

Nykyisen koulun jäljelle jäävän osan
suunnittelu jatkuu aikaisemmin määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Valmistelun
tulee viimeistään kesäkuussa 2020 esitellä tarkempi suunnitelma koskien
rakennuksen käyttöä Kyseisessä suunnitelmassa tulee huomioida rakennuksen
käyttöaste, kiinteistöjen salkutustyö sekä uuden koulun optimointityö.

Uusittu hankesuunnitelma ja tilaohjelma,
hankkeen aikataulu ja hankinnan kriteerit käsitellään teknisessä lautakunnassa
ja hankinnasta päätetään kunnanhallituksessa. Ennen asian käsittelyä teknisessä
lautakunnassa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tulee käsitellä tilaohjelma
ja kunnanhallituksen hyväksyä se.

Ympäristöystävällinen sähkö

Kunnan sähkönhankintasopimus Vaasan Sähkö Oy:n
kanssa päättyy 31.12.2020. Kunnan sähkönkulutus on n. 3 000 MWh / vuosi.
Hankinnan arvo arviolta 100 000 – 120 000 € / vuosi. Koska Inkoo on
HINKU-kuntana sitoutunut tavoittele-maan hiilineutraaliutta, ei vapaan
tuotantotavan sähkö tule kysymykseen. Jäljelle jäävät vaihtoehdot ovat siis
uusiutuva energia ja hiilineutraali energia.

Kunnanhallitus päätti, että kunta kilpailuttaa
sähkön hankinnan ajalle 1.1.2021 – 31.12.2023. Tarjous pyydetään CO2 vapaasta
sähköstä ja 100 % uusiutuvasta sähköstä. Valintaperusteena käytetään halvinta
hintaa. Kunnanhallitus päättää siitä, kumpi tuote valitaan, kun tarjoukset on
saatu.

Inkoonrannan laiturireunan
rakentamissuunnitelma sekä hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet. Arvioitu
kustannus noin 1,75 milj.€. Kunnanhallitus hyväksyi hankinnan kriteerit ja että
valintakriteerinä käytetään halvinta hintaa. Kunnanhallitus päätti, että
hankinta toteutetaan vasta kun ostosopimus korttelista on olemassa.

Myös Inkoonrannan kunnallistekniikan
rakentamissuunnitelma sekä hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet. Katujen ja
vesihuollon rakentamisen hinta kustannusarvion mukaan noin 1,6 milj. €.
Kunnanhallitus hyväksyi hankinnan kriteerit. Tarjouspyyntö laaditaan siten,
että valintaperuste on halvin hinta. Kunnanhallitus päätti, että hankinta
toteutetaan vasta kun ostosopimus alueesta on olemassa.

Öljyntorjunta siirtyy kunnalle

Fagervikin lahden öljyvahinkoa on toistaiseksi
hoidettu ensitorjuntana ja siitä on vastannut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
LUP. Öljyntorjunta on edennyt nyt tutkimusten, rantojen suojaamisen ym. osalta
niin, että siirtyminen jälkitorjuntaan ja toimien siirtäminen kunnan vastuulle
on mahdollista tehdä nopealla aikataululla. Kunnanhallitus nimesi siksi
öljyvahinkojen jälkitorjuntatöiden johtajaksi teknisen päällikön ja varalle
yhdyskuntateknisen johtajan.

Vapautus vuokrasta

Monet yritykset kärsivät epidemiakriisistä
pahasti ja kunnan on vaikea tukea kyseistä kohderyhmää suoranaisesti. Yksi
tapa, jolla kunta epäsuorasti voi auttaa paikallisia pienyrityksiä on seurata
Kuntaliiton suosituksia ja helpottaa yritysten tilannetta tukemalla heitä
kunnalle maksettavan vuokran osalta.

Valmistelu ei usko, että pidennetty maksuaika
olisi kestävä ratkaisu, koska useimmissa tapauksissa yritykset jäävät ilman
tuloja. Kriisin päätyttyä yritysten kaikki aika menee toiminnan uudelleen rakentamiseen.

Kunnanhallitus
päätti siksi, että kunta ei peri vuokraa maalis-kesäkuussa 2020 niiltä
yrityksiltä, joiden toimintaan koronavirus vaikuttaa suoranaisesti. Päätös
koskee niitä yrityksiä, jotka vuokraavat tiloja tai maa-alueita kunnalta ja
jotka toimivat alalla, johon vallitseva kriisi ja viranomaispäätökset
vaikuttavat merkittävästi. Kunnanjohtaja valtuutettiin myöntämään vapautus
vuokrasta yrityksen hakemuksesta. Mikäli vallitseva tilanne jatkuu kesän yli,
hallitus palaa asiaan viimeistään kesäkuussa. Kunnanhallitus antaa
valmistelulle myös tehtäväksi tutkia mahdollisuutta tukea yksinyrittäjiä
yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Maalaituri
kesällä 2020

Kunnanhallitus
hyväksyi aikaisemmin OY Villa Barö Ab:n tarjouksen koskien vierassatamatoimintaa
ja sijoittautumista maalaiturille. Nyt yhtiö on kirjeitse ilmoittanut kunnalle,
että koronakriisi on ollut kova isku yhtiölle. Yhtiö ei vallitsevassa
tilanteessa voi toteuttaa tarjouksessa esiteltyjä suunnitelmia. Uusia
toimintoja on lykättävä, kunnes yhteiskunnan tilanne alkaa normalisoitua.

Yhtiö ilmoittaa
myös, että he ovat valmiita hoitamaan Inkoon vierasvenesatamaa, mutta toivovat
saavansa käyttöönsä maalaiturilla sijaitsevan puurakennuksen.

Kunnanhallitus merkitsi tämän tiedoksi ja
totesi, että yhtiön tarjous ja kunnan aikaisempi päätös ovat edelleen voimassa,
mutta ne voidaan toteuttaa myöhemmin.

Hallitus valtuutti kunnanjohtajan sopimaan
vierassataman hoitoa kesällä 2020 koskevista järjestelyistä. Kunnanhallitus
antoi valmistelulle tehtäväksi selvittää, voisiko torikojut tilapäisesti
sijoittaa maalaiturille kesäksi 2020 ja vuokrata paikallisille toimijoille.

Henkilöstöjärjestelyt poikkeusoloissa

Inkoon kunta on yhteistyössä esimiesten kanssa
selvittänyt mahdollisuuksia siirtää työntekijöitä muihin tehtäviin sekä
pyrkinyt työllistämään henkilökuntaa sellaisten tehtävien parissa joihin
normaalitilanteessa on haasteellista löytää aikaa. Tämän lisäksi henkilökunnan
kanssa on sovittu esimerkiksi lomien sekä ylityövapaiden ja muiden vastaavien
pitämisestä. Lähihoitajan koulutuksen omaavat tai alan opintoja suorittavat
työntekijät (yhteensä noin 10 henkilöä) työnantaja on pystynyt työllistämään
vanhuspalveluiden toimintoihin. Niin sanotusti ylimääräisten työtehtävin
parissa henkilökuntaa on pystytty työllistämään viikon 13 ajan mutta tehtävistä
riippuen nämäkin tehtävät loppuvat kohta. On taloudellisesti kestämätöntä
pyrkiä keksityin keinoin ylläpitämään toimintaa joille ei tällä hetkellä ole
tarvetta.

Työsopimuslain perusteella työnantaja voi keskeyttää
palkanmaksun, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen
tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä
tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi. Mikäli muita tehtäviä ei voida
järjestää, on työntekijällä oikeus saada palkkaa 14 vuorokauden ajan jonka
jälkeen palkanmaksuvelvollisuus lakkaa. Työsuhde jää kuitenkin voimaan.
Kuntatyönantajien 17.3.2020 antaman lausunnon mukaan lain edellytykset täyttyvät
suljettujen toimintojen osalta koronavirusepidemian johdosta. Palkanmaksun
keskeyttämistä koskevan päätöksen tekee toimialajohtaja.

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi
palkanmaksuvelvollisuuden keskeyttämistä koskevat periaatteet ja totesi että