Siirry sisältöön

Talousarvioesityksen ensimmäinen käsittely

Hallituksen maanantain
esityslista oli melko lyhyt. Muutamia työryhmiä lakkautettiin ja muutama
edustaja valittiin. Näiden asioiden lisäksi hallitus käsitteli
talousarvioesitystä.

Vuoden 2021 talousarvion
alijäämä on reilu miljoona euroa. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman tulee
olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee
kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta
lukien.  

Talousarvion tasapainossa
voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi
arvioitu ylijäämä. Taloussuunnitelma voi siten jo voimassa olevan lain
tulkinnan mukaan olla alijäämäinen, mutta vain enintään siihen määrään kuin
laadintavuoden lopussa arvioidaan kertyvän ylijäämää. Eli Inkoon kunta voi
huomioida tämän vuoden ylijäämäisen tulosennusteen ja taseeseen kertyneen
ylijäämän, 7 610 712 euroa, taloussuunnitelman tasapainossa. 

Vuoden 2021 talousarviossa
huomioidaan ne toiminnalliset tavoitteet, joita ei muun muassa koronaepidemian
takia ole voitu toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Asia palautettiin
jatkovalmisteluun. Valmistelu huomioi mahdolliset viranomaisilta tulleet
lisätiedot esityksessään hallitukselle 2.11.2020. 

Kunnanhallitus päätti
esittää kunnanvaltuustolle, että kunta ei hae mukaan Lapsiystävällinen kunta -hankkeeseen
vuonna 2020. Viime vuoden joulukuussa jätetyssä valtuustoaloitetta toivottiin,
että Inkoo soveltaisi kyseistä mallia.

Asia arvioidaan uudestaan syksyllä
2021.

Päätöstä perusteltiin
sillä, että koska kunnassa on nyt valmistelussa niin monta asiaa, jotka
vaikuttavat henkilöresursseihin ja vaativat ajankäytön suunnittelua ja
todennäköisesti myös uudelleenjärjestelyä, kannattaa asiaa pohtia uudestaan myöhemmin.

Vaikkei Inkoo olisikaan
mukana Unicefin hankkeessa, voidaan todeta, että kunnassa otetaan monella
tavalla huomioon lasten hyvinvointi ja osallisuus.

Päätökseen
lisättiin, että hallintosäännön päivittämisen yhteydessä arvioidaan
mahdollisuuksia myöntää nuorisofoorumin edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus
lautakuntien, hallituksen ja valtuuston kokouksissa.  

Kunnanvaltuusto
totesi kokouksessaan 5.10., että kunnan organisaation tarkastaminen on loppuun
käsitelty. Tämä merkitsee sitä, että organisaatioryhmä voidaan lakkauttaa.

Myös
Merituulen koulun sisäilmatyöryhmä piti valmistelun mukaan lakkauttaa, mutta
asia palautettiin valmisteluun, koska haluttiin saada lausunto ryhmän
johtopäätöksistä.

Valtuustolle
jätettiin kahdeksantoista valtuutetun allekirjoittama aloite, jonka
ensimmäisenä allekirjoittajana ovat Lassi Koikkalainen, Elina Ahde ja Maria
Isoaho.

Ympäristönsuojelulain
mukaan kunta voi laatia ja antaa ympäristönsuojelumääräykset lain täytäntöön
panemiseksi. Vaikka laki ei kunnallisia määräyksiä edellytä, on menettely
otettu laajalti käyttöön, muun muassa Lohjalla ja Siuntiossa.

Inkoolla
on paljon luontoarvoja; rannikko ja laaja saaristo Suomenlahdella, harvinaisia
luontotyyppejä ja ainutlaatuisia kulttuurimaisemia. Nämä puoltavat sitä, että
myös Inkoo laatii ja antaa omat ympäristönsuojelumääräyksensä. Se myös
helpottaa asukkaiden ja paikallisen talouden toimintaa, kun lain velvoitteet on
koottu yhteen dokumenttiin. Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Inkoo
antaa omat kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset paikallisten
ympäristönsuojelutoimien ja erityistarpeiden tueksi. Kunnanhallitus päätti
siirtää aloitteen rakennus- ja ympäristölautakunnan valmisteltavaksi.