Siirry sisältöön

Inkoon sijainti on erinomainen polttoaineterminaalille

Terminaalialueen havainnekuva (pohjoisen suunta osoitettu suuntaa-antavasti nuolella). Hanke-
alue esitettynä pohjoisen suunnasta. Rakenteiden värit on esitetty suuntaa-antavasti, värit tullaan yksityis-
kohtaisessa suunnittelussa sovittamaan mahdollisimman hyvin merelliseen ympäristöön. © Pinja Enginee-
ring Oy 2020

Terminaalialueen havainnekuva (pohjoisen suunta osoitettu suuntaa-antavasti nuolella). Hankealue esitettynä pohjoisen suunnasta. Rakenteiden värit on esitetty suuntaa-antavasti, värit tullaan yksityiskohtaisessa suunnittelussa sovittamaan mahdollisimman hyvin merelliseen ympäristöön. © Pinja Engineering Oy 2020
.

Torstaina järjestettiin tiedotustilaisuus
asemakaavamuutoksesta ”Joddböle I”. Asemakaavamuutoksen tarkoitus on
mahdollistaa laiturin sekä siihen liittyvän polttonesteiden terminaalin
rakentaminen.

Alueen kaavoittaminen käynnistettiin
maanomistajan Inkoo Shipping Oy:n aloitteesta. Asemakaavamuutoksen
tarkoituksena on mahdollistaa satamatoimintojen kehittäminen jo nykyisellään
satamatoimintoihin osoitetuilla alueilla. Kaavamuutoksessa tarkastellaan satama-alueelle
sijoittuvien kortteleiden laajuutta, käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden
määrää. Satama-alueella tutkitaan mahdollisuutta sataman toiminnan
laajentamiseksi nestemäisten polttoaineiden purun ja varastoinnin osalta.
Lisäksi tavoitteena on selkeyttää alueen liikenneyhteyksiä uuden tien avulla.

Satama-alue sijaitsee noin neljän kilometrin
päässä lounaaseen Inkoon keskustasta. Suunnittelualueen koko on noin 28,7 ha.
Suunnittelualue sijaitsee Inkoon syväsatama-alueella Norrfjärdenin rannalla
Joddbölen alueella. Alueen länsipuolella sijaitsee nykyinen satama,
pohjoispuolella on Kalasatamantie ja itäpuolella venehotelli.

Kotimainen energiayhtiö St1 haluaa rakentaa
uuden laiturin sekä siihen kuuluvan terminaalin, jota pääasiassa käytettäisiin
polttonestelaivojen purkamiseen ja lastaamiseen. Polttonesteet tuodaan satamaan
laivalla, josta ne puretaan lastausvarsilla ja siirretään putkistoa pitkin
terminaalin säiliöihin. Polttonesteet varastoidaan maanpäällisiin säiliöihin,
joista ne siirretään putkistoa pitkin autolastaussillalle.

Viime vuonna tapahtunutta Fagervikenin
öljyonnettomuutta ajatellen, yleisö halusi muun muassa tietää uuden
polttoaineterminaalin valmiuksista mahdollisessa öljyonnettomuudessa.

St1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen kertoi,
että säiliöitä kiertävät vallirakenteet, joiden tarkoitus on hätätilanteessa
pitää mahdollisesti vuotanut polttoaine sekä mahdolliset sammutusvedet
hallitulla, rajatulla alueella. Vallitiloista nesteet johdetaan hallitusti
keräilyaltaaseen. Vaihtoehtoisesti säiliöt voivat olla ns.
tuplavaippasäiliöitä, jolloin säiliön ulompi vaippa toimii varoaltaana.

Uuteen laituriin saapuisi arviolta 20 laivaa vuodessa
ja osa niistä käyttäisi maakaasua. Laivat saapuisivat lähinnä St1:n omalta
jalostamolta Göteborgissa. Myös laiturialueelle suunnitellaan mahdollisten
vuotojen keräilyallas.

Mika Wiljanen mukaan Inkoo valittiin
sijoituspaikaksi muun muassa pääkaupunkiseudun läheisyyden takia sekä siitä
syystä, että sataman sijainti on erinomainen Göteborgista saapuvaa laivaliikennettä
ajatellen. Matkalla on vielä joitakin esteitä. Muun muassa maalle sijoitettavat
ruoppausmassat ovat erittäin ratkaiseva asia. Mutta jos kaikki sujuu hyvin ja
investointipäätös tehdään ensi vuonna, polttoaineterminaali voidaan ottaa
käyttöön vuonna 2024.

Kaava on nähtävillä 8.2. asti.