Siirry sisältöön

Yhteenveto hallituksen päätöksistä

Maanantaina hallituksen kokous kesti vajaat
kaksi tuntia ja loppui juuri ennen klo 21.

Eniten aikaa käytettiin SOTE-valmisteluita
koskevaan selostukseen sekä viranhaltijoiden esityksiin ensi vuoden
talousarvioon vaikuttavista asioista. Näihin palataan kesäkuussa ja
investoinnit käsitellään sitten kesäkuun viimeisessä kokouksessa.

Ohjeet
talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 laatimista varten

Kokouksessa esiteltiin valtionosuuksia ja
verotuloja koskevat ennusteet. Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton ennusteet
poikkeavat toisistaan merkittävästi, mikä vaikeuttaa talousarviotyötä.

Hallituksen kokouksessa toimialajohtajat
esittelivät omien toimialojensa kustannuksia. Muun muassa Apotti tulee
aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia.

Kunnan tuleva investointitaakka on merkittävä,
joten sen osalta on tehtävä priorisointeja.

Etätyöohjeistuksen
päivittäminen

Etätyö tulee jatkossa lisääntymään, vaikkei etätöitä
tehtäisikään samassa laajuudessa kuin tällä hetkellä. Tästä syystä etätyöohjeet
on päivitetty. Päivitetyn ohjeen lähtökohtana on, että työnkuva määrittelee
mahdollisuudet tehdä etätyötä ja että etätyön tulee tukea työn tekemistä.
Etätyöstä sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Kaavoituskatsaus
2021

Kaavoituskatsauksessa tarkastellaan hankkeiden
priorisointijärjestystä. Mannerkaavan työn jatkuminen tekee tilanteesta hieman
haasteellisen. Inkoonportin jatkaminen on tärkeää, koska vapaita yritystontteja
ei löydy kunnasta tällä hetkellä. Laiduntie-Bollstantien aluetta valmistellaan
kerrostalorakentamiselle ja Westerbergin aluetta pientalo- ja
rivitalorakentamiselle.

Kansalaisopiston
toimintamaksut poikkeusaikana

Kevään aikana seitsemän kurssia on järjestetty
etänä. Kurssit ovat olleet eri pituisia, joissakin kursseissa opetusviikkoja on
ollut suunniteltua vähemmän ja joillakin kursseilla opetustunteja on ollut
suunniteltua vähemmän. Siksi kurssimaksu on etäkurssien osalta mukautettava
todellisen opetusviikko- ja opetustuntilukumäärän mukaisesti.

Hinta/viikko, kurssisuunnitelman mukaan 13
viikkoa:

2 h/viikko = 3 €/viikko

1 h/viikko = 2 €/viikko

Tämän perusteella kurssimaksu sopeutetaan
kohtuulliseksi, ~2,50-1,5 €/viikko.

Kansalaisopiston
kurssimaksujen korottaminen lukuvuodesta 2021-2022

Talousarvioesityksen mukaan kansalaisopiston
kurssimaksuja korotetaan lukuvuodesta 2021-2022.

Kurssimaksut lasketaan opetustuntien
lukumäärän mukaisesti, eli mitä enemmän opetustunteja viikossa, sitä korkeampi
maksu.

Kunnanhallitus päätti, että kansalaisopiston
kurssimaksuja korotetaan seuraavan mukaisesti:

35 à 38, 40 à 44, 45 à 50 ja 50
à 55. Alennetut hinnat korotetaan 25 eurosta 27 euroon. Erikoiskurssien
hinnoittelu saattaa poiketa tästä ja alennetut hinnat eivät koske
erikoiskursseja.

Kuvataidekoulun hinnat pysyvät ennallaan.

Hallinta-
ja vuokrasopimus, Inkoon Venesatamat Oy

Kunnanhallitus päätti, että kunnan ja Ab Ingå
Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy:n välistä vuokrasopimusta jatketaan siihen
saakka, kunnes suunniteltu osakeanti toteutuu.

Yhdyskuntateknisen
toimialan ja keskushallinnon organisaatiomuutos

Kunnanhallitus päätti, että valmistelua jatketaan
mallin mukaan, jossa operatiivinen toiminta jaetaan poliittisen rakenteen
mukaan kahteen toimialaan, tekniseen toimeen sekä rakennus- ja
ympäristötoimeen. Kaavoituspäällikkö nimetään rakennus- ja ympäristötoimen
hallinnon toimialajohtajaksi ja teknisen toimen johtajaksi rekrytoidaan
kuntainsinööri. 

Kuntainsinöörillä tulee olla vahva
hallinto-osaaminen ja sen lisäksi hänen on myös vahvistettava kunnan osaamista
hankinta-asioissa ja isojen hankkeiden kokonaishallinnassa. Kunnanjohtaja ja
henkilöstöpäällikkö saivat tehtäväksi jalkauttaa työ organisaatioon. 

Yhdyskuntateknisen organisaatioita käsitellään
hallituksessa seuraavan kerran kahden viikon kuluttua.