Siirry sisältöön

Hallitus keskusteli talousarviosta, tontin ostosta ja tasa-arvosta

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina 25.10. muun
muassa talousarvioesitystä ja tonttikauppoja. Alla tiivistelmä kokouksesta.

Uusimaa-kaava
2050

Hallinto-oikeus on 24.9.2021 kumonnut osia Uusimaa-kaavasta
2050.

Päätöksen myötä osa aiemmissa maakuntakaavoissa
olleet Natura 2000-alueita ja luonnonsuojelualueita koskevat suojelumerkinnät
jäivät voimaan.

Inkoon osalta hallinto-oikeuden päätös
merkitsee sitä, että voimaan jää luonnonsuojelualueita, joilla vuonna 2020
tehdyn tarkennusinventoinnin mukaan luontoarvot ovat heikentyneet tai ne ovat
luonnonsuojelun näkökulmasta pienialaisia. Yhteensä alueita on vajaa 200 ha.

Edellä mainitun vuoksi on perusteltua, että
kunta hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta muutosta edellä mainittuun
päätökseen.

Hallinto-oikeuden päätöksen oletettiin myös
vaikuttavan Inkoonportin kehittämiseen, mutta tämä osoittautui vääräksi.

Siksi esitystä muutettiin kokouksessa siten,
että hallitus päätti hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta sekä
valittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä siltä osin, kun se koskee 4.
vaihemaakuntakaavan luonnonsuojelualueiden merkintöjen kumoamista ja 4.
vaihemaakuntakaavan Natura 2000-alueiden merkintöjen kumoamista. Muutettu
esitys hyväksyttiin.

Mikko Heini esitti, että valituslupahakemusta
ei jätetä. Esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Talousarvio 2022

Kunnanhallitus käsitteli talousarvioesitystä
vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaesitystä vuosille 2022-2024. Asia
palautettiin valmisteluun ja käsitellään seuraavan kerran hallituksessa 8.11.

Talousarvion mukainen ylijäämä on suuresta
investointitaakasta huolimatta 617 460 €. Suunnitelmakauden yhteenlaskettu
investointitarve on 30,4 milj. euroa, mikä tulee vaikuttamaan kunnan poistoihin
ja lainakantaan. Poistot kasvavat ja ovat noin 3,5 miljoonaa euroa vuonna 2024.
Vuonna 2022 poistojen arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa, joten ne
nousevat voimakkaasti tulevien vuosien aikana.

Valtuustoaloite: ”Avoin kunta kaikille”

Kunnanvaltuustossa on 6.9.2021 jätetty aloite
kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, jonka on allekirjoittanut
19 valtuutettua, Elina Ahde ensimmäisenä allekirjoittajana. Allekirjoittaneet
valtuutetut haluavat, että Inkoon kunta:

– käynnistää välittömästi tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelman päivityksen

– julkaisee uuden suunnitelman kunnan
Internet-sivuilla sekä

– tekee suunnitelmasta ja
yhdenvertaisuustyöstä näkyvän osan kunnan toimintaa myös viestimällä niistä
aktiivisesti. Kunta voisi esimerkiksi toteuttaa sateenkaariliputuksen tai
-valaistuksen joko naapurikuntien Pride-tapahtumien aikaan tai muussa sopivassa
yhteydessä. Liputus on ele, jolla kunta viestii olevansa ihmisoikeuksien ja
yhdenvertaisuuden puolella.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
vastauksena valtuustoaloitteeseen, että vuonna 2022 laaditaan kunnan
yhdenvertaisuussuunnitelma, joka tuodaan valtuuston käsiteltäväksi viimeistään
syyskuussa 2022. Vuonna 2022 päivitetään myös työsuojelun toimintaohjelma, joka
tuodaan kunnanhallitukselle käsiteltäväksi viimeistään syyskuussa 2022.

Tontin osto

Seurakunta omistaa Bollstantien varrella,
suunnitellun Armfeltintien ja Mäntykujan välissä sijaitsevan asuinkerrostalojen
tontin, jolla tällä hetkellä sijaitsee seurakunnan vuonna 1961 rakennettu
nuorisotalo ja arviolta vuonna 1949 rakennettu asuinrakennus. Tontin koko on
noin 6440 m2 ja rakennusoikeus noin 3 540 k-m2.
Enimmäiskerrosluku on neljä, jossa ylin kerros
saa olla puolet suurimman kerroksen alasta.

Seurakunta on tapaamisessa 18.10.2021
alustavasti ilmaissut halukkuutensa neuvotella tontin tai sen määräalan
myymisestä kunnalle. Seurakunta toivoo kunnalta alustavaa esitystä kaupan
ehdoista ja kunnan suunnitelmista tontin rakentamiseksi keskustelun pohjaksi
kirkkoneuvoston kokoukseen 28.10.

Tontti on asemakaavassa varattu
asuinrakennuksille. Koska tontti sijaitsee keskeisesti Bollstantien varrelle,
on asemakaavamuutoksella mahdollista tutkia käyttötarkoituksen muuttamista
esimerkiksi osin sosiaali- ja terveyspalveluille ja osin asumiseen.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa
kunnanjohtajan neuvottelemaan AK-tontin ostamisesta seuraavin rajauksin:

– hintatason tulee olla markkinahinnan
mukainen, eli noudattaa keskustan alueella laadittujen arvioiden mukaista hintatasoa

– neuvoteltava maakauppa voi koskea joko koko
asemakaavan mukaista tonttia tai määräalaa siitä.

– mikäli osapuolia tyydyttävään lopputulokseen
päästään, tuodaan asia kunnanhallitukselle uudelleen lopullisen ostopäätöksen
tekemistä varten

Puistosuunnitelma

Inkoon keskustan ranta-alueiden
puistosuunnitelma oli nähtävillä 28.6.2021 – 9.9.2021. Suunnitelma koskee
kunnan omistamien alueiden lisäksi seurakunnan omistuksessa olevaa kirkon
viereistä puistoaluetta. Suunnitelma löytyy kunnan kotisivuilta
https://www.inkoo.fi/palvelut/tekniset_palvelut/puistot_ja_yleiset_alueet/puistosuunnitelma_keskustan_ranta-alueille.

Suunnitelmasta saatiin 19 lausuntoa ja
mielipidettä.

Puistosuunnitelman laatimista yleisesti ja
erityisesti uusia kevytliikenneyhteyksiä kiitettiin. Luontoalueiden
hoitosuunnitelman puuttumista kritisoitiin. Kirkon muotopuutarhasta ei pidetty,
mutta muutoin alueen kehittämistä pidettiin suotavana.

Vuonna 2022 tärkeimmät toimenpiteet olisivat
kevytliikenneyhteyksien rakentaminen sekä Lilluddenin ja jokivarren siistiminen
hoitosuunnitelman ohjeistuksen mukaisesti, muun muassa vieraslajien poistolla.
Mahdollisuuksia saada valtion avustuksia selvitetään.

Lilluddenin läjitysalue on mahdollista
rakentaa virkistyskäyttöön maa-aineksen kuivuttua aikaisintaan 2023.

Hoitosuunnitelmaa käsitellään lautakunnan
marraskuun kokouksessa.

Tekninen lautakunta tulee laatimaan
tarkennetun suunnitelman, jossa huomioidaan palaute mahdollisuuksien mukaan.
Asia merkittiin tiedoksi.

Degerbyn vesihuolto

Degerbyn ja Störsvikin välisen siirtolinjan
rakentaminen edellyttää ratkaisua tulevasta vesihuoltotoimijasta Kunnan
näkemyksen mukaan alueella tulisi olla yksi toimija ja sopimuskumppani, joten
kunta on neuvotellut nykyisin talousvettä toimittavan Degerbyn vesiosuuskunnan
ja uuden Itä-Inkoon vesiosuuskunnan kanssa toimintojen ja voimien
yhdistämisestä.

Neuvottelut yhdistymisestä/sulautumisesta
edistyvät hitaasti. Nykyisen vesiosuuskuntien jäsenet ovat maksaneet
osuuskunnan liittymismaksun, ja osa jäsenistöstä pitää kohtuuttomana
liittymismaksun maksamista uudelleen.

Kunnanhallitus päätti siksi, että kunta
tarjoaa osuuskunnalle ratkaisua, jossa kunta lunastaa nykyisen vedenottamon ja
infran luovuttamalla nykyisille osuuskunnan jäsenille maksusitoumuksen uuden
vesiliittymän kustannusten osalta. Ennen sopimuksen solmimista selvitetään
mahdolliset kunnalle aiheutuvat veroseuraamukset. Osuuskuntaa pyydetään
antamaan sitova vastaus kunnan esitykseen 31.1.2022 mennessä. Esitys
hyväksyttiin.