Siirry sisältöön

Gasgrid Finlandin kelluva LNG-terminaali ja melumittaukset Inkoossa

Gasgrid Finland tekee yhteistyötä, seuraa tilannetta ja etsii aktiivisesti ratkaisuja Inkoon LNG-terminaalin, Fortumin, Inkoon kunnan sekä viranomaisten kanssa terminaalia, sen toimintaa ja siitä saatua palautetta koskien niin turvallisuuden kuin ympäristövaikutustenkin osalta. Pahoittelemme LNG-terminaalin melusta aiheutunutta harmia, sekä kiitämme saamastamme palautteesta ja palautteen antajien aktiivisuudesta. Lähiympäristön palaute on arvokas ja tärkeä tiedonlähde, ja auttaa meitä toiminnassamme ja sen parantamisessa.

Kelluva LNG-terminaali turvaa huoltovarmuutta

Kelluva LNG-terminaali aloitti toimintansa Inkoon satama-alueella tammikuussa 2023, ja sen operoinnista vastaa Gasgrid Finland Oy:n tytäryhtiö Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy. LNG-laivoja saapuu terminaalille purkamaan lastia, eli nesteytettyä maakaasua (LNG), noin 1–3 kpl kuukaudessa sen mukaan miten asiakkaat varaavat terminaalista kapasiteettia, eli käytännössä LNG:n uudelleenkaasutuspalvelua. Yhden satamaan saapuvan LNG-laivan lastin purku kestää tyypillisesti noin vuorokauden. Kun LNG-lasti tuodaan terminaaliin, nesteytetty maakaasu höyrystetään terminaalissa uudelleen kaasuksi, jonka jälkeen kaasu siirretään lastausvarren ja 2,2 km pitkän yhdysputken kautta Gasgrid Finlandin ylläpitämään maakaasun siirtoverkkoon, ja sitä kautta edelleen käyttäjille.

Suomella ei ole maakaasun omaa tuotantoa tai varantoja, minkä vuoksi olemme riippuvaisia sen tuonnista. Maakaasua, jonka osuus Suomen kaikesta energiankäytöstä on noin viisi prosenttia, käytetään pääasiassa teollisuudessa, sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä raskaassa liikenteessä. Kaasun käyttäjät erityisesti teollisuudessa sekä sähkön ja lämmön tuotannossa tarvitsevat kaasua tasaisesti, joten terminaalin on oltava toiminnassa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Terminaali turvaa kaasunsaannin myös kotitalouksille, ja turvaa siten koko Suomen huoltovarmuutta. Suomen lisäksi terminaali palvelee myös laajemmin Itämeren alueen tarpeita.

Terminaali noudattaa toiminnassaan Fortumin Inkoon satamaa koskevaa ympäristölupapäätöstä

Kelluva LNG-terminaali toimii Inkoon satamassa Fortumin Inkoon satamaa koskevan ympäristölupapäätöksen ehtojen mukaan. Fortum vastaa ympäristöluvasta ja valvoo, että myös terminaalin toiminta noudattaa ympäristölupapäätöstä. Fortumin ympäristölupaa valvova viranomainen on Uudenmaan ELY-keskus. Fortumin Inkoon satamaa koskevan ympäristölupapäätöksen mukaiset meluraja-arvot ovat päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB, ja tavoitearvo 45 dB. LNG-terminaalin melutasoa mitataan terminaalin Fortumin Inkoon satamaa koskevan ympäristölupapäätöksen meluraja-arvojen mukaisen toiminnan varmistamiseksi. Mittausten suorittamiseen edellytetään muun muassa tarkkaan säädettyjä sääolosuhteita tulosten tarkkuuden ja oikeellisuuden sekä niiden myötä mahdollisesti tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuuden ja tehokkaan kohdentamisen varmistamiseksi, sillä esimerkiksi tuulen suunta ja nopeus sekä ympäristön, kuten terminaalin tapauksessa Inkoon sataman muun aktiivisen toiminnan aiheuttama melu voivat vaikuttaa tuloksiin virheellisesti. Mittauksia tehdään eri aikoina, pisteissä ja tilanteissa. Mittaustulokset ja mittausraportti on toimitettava viranomaisille viimeistään kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mitattuja päivä- ja yöajan keskiäänitasoja verrataan Fortumin Inkoon sataman ympäristölupapäätöksen raja-arvoihin.

Melumallinnukset ja -mittaukset ennen terminaalin saapumista sekä sen toiminnan aikana

Johtuen hankkeen erittäin tiukasta aikataulusta, ennen aluksen saapumista Inkooseen sen toiminnan aikaisesta melusta teetettiin teoreettinen melumallinnus vastaavan tyylisten alusten tiedettyjä melupäästötietoja hyödyntäen loppukesästä 2022. Mallinnuksen tulokset esitettiin Inkoossa asukastilaisuudessa elokuussa 2022.

Terminaalin toiminnan käynnistyttyä sen toimintojen melupäästö- sekä ympäristömelumittauksia on suoritettu keväällä ja kesällä 2023 viranomaisten ohjeiden mukaisesti eri tilanteissa ja eri pisteissä sekä terminaalilaivalla että sen lähiympäristössä, kuten terminaalin vastarannalla loma-asutuksen läheisyydessä.

LNG-tankkauksen melutilannetta mitattiin huhtikuun 2023 alussa ja sitä koskeva meluraportti on valmistunut. Raportin mukaan LNG-tankkausten aikainen melutaso on Fortumin Inkoon satamaa koskevan ympäristölupapäätöksen raja-arvojen, 50–55 dB mukainen.

Terminaalin normaalikäynnin (eli ilman LNG-tankkausta tai täyttävän LNG-aluksen läsnäoloa) aikaisia ympäristömelumittauksia on pyritty suorittamaan kevään ja alkukesän 2023 aikana useaan otteeseen. Ympäristömelumittausten suorittamiseen vaaditut sääolosuhteet (Ympäristöministeriön ohje ympäristömelumittauksesta 1/1995) eivät kuitenkaan ole toteutuneet, mikä on viivästyttänyt mittausten suoritusta. Pyysimme kesäkuussa 2023 viranomaisilta ympäristömelumittausten suorittamiseen erikoislupaa, jotta terminaalin normaalikäynnin aikaisia melumittauksia voidaan suorittaa vallitsevan tuulensuunnan mukaisesti. Viranomainen myönsi luvan melumittausten suorittamiseen tietyin reunaehdoin, ja mittauksia suoritettiin kesäkuussa 2023 juhannuksen jälkeen. Nämä mittaustulokset eivät ole tämän tiedotteen julkaisuhetkellä vielä valmistuneet. Edellä mainittujen mittaustilanteiden lisäksi tiedossamme on myös korkeita, poikkeuksellisesti syntyneitä hetkellisiä melupiikkejä ja pauketta keväältä ja kesältä 2023. Melumittausten yhteydessä pyritään analysoimaan myös paukkeen lähdettä ja syytä.

Pahoittelemme melusta aiheutunutta harmia ja työskentelemme haittojen vähentämiseksi

Ympäristömelumittausten tulosten valmistuttua ja melun lähteiden tarkennuttua mittaustulokset ja melupäästömittaustulosten perusteella laadittu melumallinnus toimitetaan viranomaisille, ja tarvittavien meluntorjuntatoimien suunnittelu voidaan aloittaa. Gasgrid Finland tekee jatkuvasti yhteistyötä, seuraa tilannetta ja etsii aktiivisesti ratkaisuja Inkoon LNG-terminaalin, Fortumin, Inkoon kunnan sekä viranomaisten kanssa terminaalia, sen toimintaa ja siitä saatua palautetta koskien niin turvallisuuden kuin ympäristövaikutustenkin osalta. Pahoittelemme kuntalaisille ja LNG-terminaalin lähiympäristön asukkaille melusta aiheutunutta harmia, sekä kiitämme saamastamme palautteesta ja palautteen antajien aktiivisuudesta. Lähiympäristön palaute on arvokas ja tärkeä tiedonlähde, ja kuulemme mielellämme mikäli olemassa on yksilöidympää tietoa erityisen kovien melupiikkien tai paukahdusten päivistä ja kellonajoista, sillä se auttaa meitä niiden lähteiden ja syiden selvittämisessä sekä edelleen torjumisessa. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@gasgrid.fi.

Tilaisuudet terminaalin toiminnasta ja melumittauksista

Pidämme 16.8.2023 Wilhelmsdahlissa, Inkoossa (Ola Westmanin puistotie 1) klo 18.00 alkaen kaikille avoimen tilaisuuden terminaalin toiminnasta ja ympäristömelumittauksista. Mikäli kaikki terminaalia ja sen toimintaa koskevat melumittaustulokset ja mallinnukset eivät ole 16.8. tilaisuuteen mennessä valmistuneet, pidämme Inkoossa lisäksi erillisen tilaisuuden tuloksista niiden valmistuttua. Tiedotamme tilaisuuksista verkkosivuillamme ja Inkoon kunnan verkkosivuilla.

Kiitämme kuntalaisia sekä terminaalin lähiympäristön asukkaita yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä. Teemme eri osapuolten kanssa aktiivisesti yhteistyötä ja kartoitamme tilannetta sen edistämiseksi.

Parhain terveisin,

Gasgrid Finland Oy
Floating LNG Terminal Finland Oy

Verkkosivut: www.gasgrid.fi
Sähköposti: info@gasgrid.fi

Tämä tiedote jaetaan terminaalin lähialueen kiinteistönomistajille myös fyysisenä kopiona.

Gasgrid Finland Oy on valtionyhtiö, joka toimii järjestelmävastaavana kaasun siirtoverkonhaltijana Suomessa.Tarjoamme asiakkaillemme turvallista, luotettavaa ja kustannustehokasta kaasujen siirtoa. Kehitämme aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti siirtoalustaamme, palveluitamme ja kaasumarkkinoita edistääksemme tulevaisuuden hiilineutraalia energia- ja raaka-ainejärjestelmää. Lue lisää: www.gasgrid.fi/