Siirry sisältöön

Inkoon visio 2040: Puhelingallupin tulokset

Puhelingalluppi on ollut oleellinen osa Inkoon visiotyötä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kunnan asukkaiden ajatuksia ja visioita Inkoon tulevaisuudesta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina maalis-huhtikuussa 2024 Innolinkin toimesta.

Vastaajia oli kaiken kaikkiaan 212 kappaletta, jotka valittiin satunnaisesti. Huomioi, että kaikki eivät kuitenkaan vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Tarkemmat tiedot vastaajien määristä/kysymys löytyy liitteestä. Tulokset on painotettu vastaamaan asukkaiden väestörakennetta iän, sukupuolen ja äidinkielen mukaan.

Taustatiedot

Alta olevasta taulukosta löytyy tietoa tutkimuksen ikäryhmien jakaumasta.

IKÄRYHMÄPROSENTTIMÄÄRÄ
20–307 %
31–406 %
41–5015 %
51–6013 %
61–7031 %
71–8027 %
80+7 %

Sukupuolijakauma oli 51 % naisia ja 49 % miehiä. 55 %:lla oli ruotsi äidinkielenä ja 45 %:lla suomi. Alta olevasta taulukosta löydät tietoa talouksien koosta.

TALOUDEN KOKOPROSENTTIMÄÄRÄ
Kaksi aikuista50 %
Kahden aikuisen ja lasten talous27 %
Yksi aikuinen21 %
Yksinhuoltaja2 %
Muu1 %

Vastaajilta kysyttiin myös heidän tämänhetkisestä työtilanteesta.

TYÖTILANNEPROSENTTIMÄÄRÄ
Eläkkeellä39 %
Työntekijä22 %
Yrittäjä21 %
Johto tai ylempi toimihenkilö9 %
Alempi toimihenkilö7 %
Työtön tai lomautettu3 %
Kotiäiti/-isä, omaishoitaja (hoitotyö)7 %
Opiskelija1 %

Tulokset

Myös gallupissa kyseltiin samoista tulevaisuuden skenaarioista kuin visiotyöpajoissa. Vastaukset olivat seuraavanlaiset:

Suhtautuminen skenaarioonSKENAARIO 1: KUNTA KEHITTYY ENNUSTEIDEN MUKAISESTISKENAARIO 2: KUNTA KASVAA STRATEGIAN MUKAISESTISKENAARIO 3: KUNTA KASVAA VAHVEMMIN KUIN STRATEGIAN TAVOITTEISSA
Positiivinen9 %63 %52 %
Neutraali23 %31 %25 %
Negatiivinen69 %5 %22 %

Kuten taulukosta ilmenee, vastaajat olivat eniten positiivisia strategianmukaiseen kasvuun (skenaario 2). Ainoastaan 5 % vastaajista suhtautuivat negatiivisesti tähän skenaarioon.

Gallupissa kysyttiin myös suhtautuminen Joddbölen alueen tämänhetkiseen kaavoitusprosessiin ja terästehdashankkeeseen. 60 % vastaajista suhtautuivat positiivisesti ja 40 % negatiivisesti.  Tarkempi jakauma näkyy alta.

SUHTAUTUMINENPROSENTTIMÄÄRÄ
Erittäin positiivisesti19 %
Melko positiivisesti41 %
Melko negatiivisesti23 %
Erittäin negatiivisesti17 %

Seuraavaksi kysyttiin millä tavoin vastaajan mielestä tulisi ensisijaisesti kehittää kunnan taloutta. Kysymyksessä tuli valita 1-2 omasta mielestä tärkeintä vaihtoehtoa.

KEHITYSKOHDEPROSENTTIMÄÄRÄ
Elinkeinotoiminnan vetovoimaisuuden lisääminen alueella (esim. Joddbölen alueen kaavoitus)81 %
Maahanmuuton tarjoamien mahdollisuuksien vahvempi hyödyntäminen22 %
Kunnan palveluita tehostamalla/lakkauttamalla21 %
Jollain muulla tavalla10 %
Kunnalisveron nostaminen6 %

Ne, jotka vastasivat ”jollain muulla tavalla”, saivat myös avata vastausta tarkemmin. Vastaukset löytyvät alta olevasta liitteestä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mitkä koulu/kolutusasteet tulisi löytyä Inkoosta tulevaisuudessa. 99 % vastaajista oli sitä mieltä, että Inkoosta tulee löytää ala-aste, 60 % piti yläastetta tärkeänä osana kunnan elinvoimaisuutta ja 15 % oli sitä mieltä, että kunnasta tulisi löytää lukio.

Jos yläastetta ei löytyisi Inkoosta, niin suurin osa vastaajista piti Lohjaa parhaana vaihtoehtona (57 %). Siuntio sai kannatusta 19 % verran, Karjaa 15 % ja Kirkkonummi 9 %.

Seuraava kysymys oli muotoiltu seuraavanlaisesti: Kunnan strategiassa on määritelty muutamia erilaisia toimenpiteitä kunnan ja sen asukkaiden kestävän hyvinvoinnin tueksi, sekä alueen elinvoiman lisäämiseksi. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia toimenpiteitä Inkoon tulevaisuudelle asteikolla 1-5?

Tärkeimpinä toimenpiteinä nähtiin lasten ja nuoren harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja joukkoliikenteen sujuvuus. Myös asuntojen saatavuutta nähtiin tärkeänä. Kulttuuri- ja viihdetapahtumilla oli vastaajien mielestä pienin merkitys. Löydät kaikki toimenpiteet kokonaisuudessaan liiteessä.

Viimeinen kysymys liittyi niin sanottuun NPS-lukuun, joka kertoo, kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Inkoota asuinpaikkana. Asteikolla -100-100, kunta sai tuloksen 44. Innolinkin vertailutietokannassa yritysten keskimääräinen NPS-arvosana asiakastutkimuksissa on 39. Innolink vertaili Inkoon tulosta muihin Uudenmaan kuntiin, jotka saivat keskiarvoltaan NPS-arvosanaksi 17.

Haluamme lopuksi vielä esittää suuren kiitoksen kaikille, jotka ottivat aikaa vastatakseen kysymyksiin! Myös näitä vastauksia otetaan huomioon Inkoon visiotyössä.

Valtuusto päättää kesäkuussa, miltä Inkoon visio 2040 näyttää.