Siirry sisältöön

Kaavoitusprosessi

Alta löydät tietoa, miltä kaavoitusprosessi näyttää.

Maanomistaja tai kunta tekee aloitteen kaavan laatimiseksi tai kaava on kaavoituskatsauksessa tai/ja kaavoitusohjelmassa. Maanomistaja tekee vapaamuotoisen hakemuksen kiinteistönsä kaavoittamiseksi kaavoitukselle.

Päätös kaavan vireilletulosta (rakennus- ja ympäristölautakunta tai kunnanhallitus) ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivää. Jos kaava koskee vaikutuksiltaan valtakunnallista tai merkittäviä maakunnallisia asioita, järjestetään kunnan ja ELY-keskuksen kesken viranomaisneuvottelu.

Tarvittaessa voidaan järjestää asukastilaisuus tai mahdollisuus tavata kaavoittajaa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee kaavaluonnoksen/valmisteluaineiston (kaavakartta, selostus, selvitykset ja oheissuunnitelmat) ja esittää kunnanhallitukselle, että aineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Luonnos pidetään nähtävillä 30 päivää kunnan verkkosivustolla, ja siitä pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä tahoilta. Valmisteluaineisto voidaan asettaa nähtäville samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

Tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus tai mahdollisuus tavata kaavoittajaa.

Kaavaehdotus (vastineet luonnoksesta saatuihin huomautuksiin ja lausuntoihin, kaavakartta, selostus, selvitykset ja oheissuunnitelmat) käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa, ja päätetään julkisesti nähtäville asettamisesta vaikutuksiltaan vähäiset kaavat. Kunnanhallitus päättää vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavaehdotusten nähtäville asettamisesta. Ehdotus pidetään nähtävillä 30 päivää kunnan verkkosivustolla, ja ehdotuksesta pyydetään lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä tahoilta.

Tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus tai mahdollisuus tavata kaavoittajaa.

Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäväksi, mikäli nähtävillä olon jälkeen tehdään merkittäviä muutoksia.

Tarkistettu kaavaehdotus (vastineet ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin, kaavakartta, selostus, selvitykset ja oheissuunnitelmat) viedään rakennus- ja ympäristölautakunnalle, joka hyväksyy vastineet ja päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että nämä tahot hyväksyvät kaavan. Kunnanhallitus hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset kaavat.

Tieto hyväksymisestä lähetetään vähintään niille kunnanjäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat kaavan nähtävillä olon aikana pyytäneet sitä kirjallisesti ja ilmoittaneet yhteystietonsa. Jos muistutuksessa on useampi allekirjoittaja, voidaan tieto kaavan hyväksymisestä lähettää ainoastaan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittajille.

Pöytäkirjaote ja kaava-aineisto julkaistaan kunnan verkkosivustolla.

Mahdollinen valitus osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus kaavan hyväksymisestä tehdystä päätöksistä on niillä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), muilla kuntalaisilla, viranomaisilla toimialaansa koskien, maakuntaliitolla ja rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa. Valitusaika on 30 päivää.

Kuulutus lainvoimaisuudesta kunnan verkkosivustolla vähintään 14 päivää, ei valitusoikeutta.