Siirry sisältöön

Katselmukset ja tarkastukset

Katselmusten lisäohjeet: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (7, s. 29)

Rakennuslupapäätöksestä ilmenee, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on pyydettävä. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että vaaditut katselmukset pyydetään oikeana ajankohtana. Katselmus voidaan suorittaa myös osakatselmuksena. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan on osallistuttava katselmukseen.  Katselmusta tilattaessa on annettava seuraavat tiedot

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista on tilattava rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen. Ennen mittausta rakennuspaikalla rakentajan on poistatettava puusto, mahdolliset rakennusmateriaalit ja mahdollisesti purettavat rakennukset sekä muut rakennuspaikan mittausta vaikeuttavat esteet. Myös kiinteistön rajalinjojen on oltava esteettömät.

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun betonityöt ja muuraus aloitetaan. Tontin raivaustöitä ja maanrakennustöitä ei vielä katsota varsinaisiksi rakennustöiksi. 

Jos aloituskokousta ei tarvita, aloituksesta on lähetettävä ilmoitus rakennusvalvonnan sähköpostiin (bygg@inga.fi). Ilmoituksessa on mainittava rakennuslupanumero, rakennuspaikka ja -toimenpide.

Aloituskokous pidetään rakennuspaikalla ennen rakentamisen aloittamista. Rakentaja tai vastaavan työnjohtaja sopii aloituskokouksen ajankohdan. Ainakin rakentajan tai hänen edustajansa, rakennuksen pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä aloituskokouksessa.

Jos rakennuslupapäätöksessä niin määrätään, kaivutöiden jälkeen toimitetaan pohjakatselmus ennen perustusten tai anturan valamista. Jos lupapäätöksessä ei ole määrätty viranomaiskatselmusta, katselmuksen toimittaa vastaava työnjohtaja ja kirjaa sen tarkastuspöytäkirjaan.  

Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennuksen rakenne ja kantavat rakenteet ovat valmiit ja näkyvillä, eikä sisätöitä vielä ole alettu valmistella. Rakennepiirustusten on oltava nähtävillä katselmuksessa.

Hormikatselmus suoritetaan, kun hormi on muurattu ja rapattu tai kun kevytrakenteisemmat hormit kanavat on liitetty yhteen siten, että liitokset ovat näkyvillä. Tehdasvalmisteisten hormien CE-merkinnät ja hormin asennusohjeet on pidettävä nähtävillä. 

Rakennushankkeen KVV-työnjohtaja tarkastaa käsittelyjärjestelmät ennen peittämistä ja kirjaa tarkastuksen tarkastuspöytäkirjaan. 

Tarkastus suoritetaan suuremmissa hankkeissa lupapäätöksen mukaisesti. Omakotitalojen ja vastaavien ilmanvaihtojärjestelmän tarkastaa ilmastoinnista vastaava työnjohtaja ja kirjaa tarkastuksen tarkastuspöytäkirjaan. 

TilauksetLänsi-Uudenmaan pelastuslaitos(siirryt toiseen palveluun) /päivystävä palotarkastaja, puh. (09) 8162 6815, klo 9.00–11.30

Toimitetaan ennen loppukatselmusta lähinnä suuremmissa hankkeissa, joille myönnetyssä rakennusluvassa niin vaaditaan.  

Erityispalotarkastuksen yhteydessä on oltava nähtävillä:

  • todistus sammutuslaitteen käyttöönottotarkastuksesta (tarkastuslaitos)
  • pöytäkirja paloilmoittimen varmennustarkastuksesta (palotarkastaja)

Väestönsuojaan liittyvä katselmus suoritetaan useimmiten erityispalotarkastuksen yhteydessä rakennuksissa, joissa on väestönsuoja.  

Sähköurakoitsija suorittaa katselmuksen ennen loppukatselmusta ja laatii siitä pöytäkirjan.  Suuremmissa hankkeissa vaadittavan hyväksytyn varmennuslaitoksen varmennustarkastus voidaan suorittaa säädetyn 3 kk:n sisällä käyttöönotosta, mutta suositellaan suoritettavaksi, mikäli mahdollista jo ennen käyttöönottoa.

Hissikatselmuksen suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos.

Käyttöönottokatselmus suoritetaan, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta. Sähkötöiden tarkastuspöytäkirja (kaikkien käyttöön otettavien rakennusosien osalta) on laadittava ennen käyttöönottoa. 

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus on valmis pihoineen ja istutuksineen ja kun rakennusluvan ehdot on täytetty ja kaikki katselmukset on suoritettu ja hyväksytty. Käyttö- ja kunnossapito-ohjeen tulee olla valmis, ja se on voitava luovuttaa rakennuksen omistajalle. Tarkastusasiakirjan yhteenveto/vastaavan työnjohtajan tarkastuslista luovutetaan lopputarkastuksen suorittajalle rakennustarkastustoimelle toimitettavaksi.  

Loppukatselmuksesta sovitaan suoraan luvan myöntäneen rakennustarkastajan kanssa.

  • Katso rakennusvalvonnan yhteystiedot

Loppukatselmusta koskevat lisäohjeet: Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (luku 11, s. 49-).

Kaikki rakentamiseen, lupaan ja lupapiirustuksiin liittyvät asiakirjat sekä katselmus- ja tarkastuspöytäkirjat on hyvä säilyttää omassa kansiossaan rakennusaikana ja sen jälkeen. Rakennusaikana asiakirjojen tulee olla käytettävissä rakennuspaikalla. Kiinteistönomistaja säilyttää asiakirjoja rakennuksen valmistuttua. Kiinteistön omistajanvaihdoksen yhteydessä asiakirjat on luovutettava uudelle omistajalle.