Siirry sisältöön

Naapureiden kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaa naapureille. Suunnittelutarveratkaisun- ja poikkeamishakemuksen osalta kuulemisvelvollisuus on lähtökohtaisesti rakennuslupa-asiaa laajempi, sillä naapureiden lisäksi tulee kuulla muitakin, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin olosuhteisiin hanke voi olennaisesti vaikuttaa. Kaikille mainituille on annettava mahdollisuus antaa kirjallinen huomautus. 

Rakennusvalvonta lisää kuultavat naapurit Lupapisteen ”Lausunnot” -kohtaan (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt uudelle sivulle), kun hakemus on jätetty. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan, jos tarvitset naapuriluettelon aikaisemmin.    

Kuultavia ovat seuraavat kiinteistöjen omistajat tai haltijat:

Mikäli rakennuspaikka rajoittuu yleiseen tiehen pitää ilmoitus rakennushankkeesta lähteä myös Uudenmaan ELY-keskukselle(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Naapureille ilmoittaminen ja heidän kuulemisensa voi joskus olla tarpeetonta hankkeen vähäisyyden tai sen sijainnin vuoksi. Tällaisiksi hankkeiksi yleensä katsotaan:

Tämä ei kuitenkaan koske poikkeamismenettelyä tai suunnittelutarveratkaisua, jossa kuullaan aina rakennuspaikan ja vaikutusalueen naapureita. Huomioitavaa on myös, että rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee lopulta kuulemisen tarpeellisuuden.

Hakijan suorittama kuuleminen

Rakennusluvan hakijan kannattaa itse hoitaa lainmukainen lupahakemuksesta tiedottaminen tai naapureiden kuuleminen. Kun luvanhakija tiedottaa itse, se nopeuttaa lupahakemuksen käsittelyä selvästi. Kuulemiskirjeeseen tulee liittää muun muassa kopio asema- ja julkisivupiirustuksista. Huomioitavaa on, että luvanhakija on kuulemisen suorittaessaan vastuussa siitä, että kuulemisprosessi on suoritettu oikein.

Naapurit on kuultava kunnan lomakkeella(avautuu uuteen ikkunaan), jossa maininta: ”Mikäli naapurikiinteistön yhteisomistajia tai -haltijoita on useampia, ilmoituksen saanut ja allekirjoittanut on velvollinen ilmoittamaan tiedoksisaannista muille osakkaille/ yhteisomistajille/ haltijoille.”

Jos naapureiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa, heille voi tiedottaa myös Lupapiste-palvelun kautta. 

Mikäli vain osa naapureista on kuultu, joutuu kunta kuulemaan loput naapurit.

Kunnan suorittama kuuleminen

Kunta suorittaa kuulemisen tavallisena kirjeenä, jonka katsotaan saapuneen kuultavalle seitsemän vuorokauden kuluttua lähettämispäivästä. Muistutuksen tekoon on varattava samoin seitsemän vuorokautta aikaa naapureille. Eli kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen toimistotöineen vie normaalisti aikaa noin kahdesta kolmeen viikkoon (kesälomakautena pidempäänkin).

Jollei naapureita tiedetä tai heitä ei tavoiteta tai jos heitä on yli kymmenen, joutuu kunta kuuluttamaan hankkeesta sanomalehdissä sekä kunnan julkisessa verkossa samaan tapaan kuten kunnallisissa ilmoituksissa. Tällöin ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi. Ilmoitus tulee olla kunnan julkisessa verkossa 14 vrk, eli asian hoitamiseen kuluu noin 3-4 viikkoa toimistotöineen.

Kunnan suorittaman kuulemisen kustannukset on ilmoitettu rakennusvalvontamaksuissa (18 §).

Rakennuslupahakemuksesta tiedottaminen rakennuspaikalla

Hankkeen vireilläolosta on myös sopivalla tavalla tiedotettava rakennuspaikalla. Sopiva tapa on esimerkiksi vähintään 30 cm x 40 cm:n kokoinen kyltti, jossa todetaan haettu rakennushanke (omakotitalo, lomarakennus…), hakijan = rakentajan nimi, osoite ja puhelinnumero sekä suunnittelijan yhteystiedot. Jos rakennuspaikka on suuri, on kyltin sopivin paikka ohikulkevan tien varrella.