Siirry sisältöön

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (2.1, s. 4)

Asemapiirroksen sisältö

Asemapiirrokseen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikan käytölle asetetut vaatimukset. Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja piha-alueen tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen.

Muutettaessa rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestelyjä on asemapiirrokseen sisällyttävä tiedot toimenpiteiden vaikutuksesta rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Rakennuspaikan tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikasta:

 1. rakennuspaikan rajat mittoineen;
 2. lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat;
 3. kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet;
 4. kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkinnät määräyksineen;
 5. rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajojen suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkopuolella;
 6. rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset;
 7. rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä

Rakennuksen tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikalla olemassa olevista ja sille suunnitelluista rakennuksista:

 1. rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku;
 2. korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa;
 3. rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta;
 4. suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset ja mitatut korkeusasemat;
 5. alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti;
 6. vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin;
 7. muut rakennusta palvelevat liittymät;
 8. vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivojen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka;
 9. sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely;
 10. rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot.

Piha-alueen tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikan piha-alueesta:

 1. piha-alueen eri kohtien suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet;
 2. pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat;
 3. säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, oleskelualueet, autopaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet;
 4. väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot;
 5. kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella;
 6. säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet;
 7. ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

Asemapiirros voidaan sijoittaa yhteen piirustuslehteen selostusten tai muiden piirustusten kanssa ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää erillisellä pihasuunnitelmalla. Asemapiirros laaditaan yleensä mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa edellyttää asioiden esittämistä useammalla piirroksella, mittakaavaan 1:200 laadittaessa riittää yleensä yksi piirros. Mittakaavaa 1:1000 voidaan käyttää erittäin suuria kohteita esitettäessä. Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Asemapiirros laaditaan yleensä ajantasaiselle pohjakartalle. Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä. Asemapiirroksen laatimisesta, sisällöstä, piirroksista ja esitystavasta on RT-ohjekortti.

Asemakaavan hyväksymisajankohta ilmoitetaan tekstiosassa. Myös korttelia ja tonttia koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset selostetaan tekstiosassa. Suojelukohteiden osalta on syytä huomata, että kaavoituksessa määriteltyjen suojelukohteiden lisäksi asemapiirrokseen on hyvä sisältää muinaismuistolain rauhoittamat, kirkkolainsäädännön mukaan suojellut sekä rakennusperinnön suojelusta annettuun lakiin perustuvat suojelun kohteet. Lisäksi asemapiirrokseen on hyvä sisältyä tieto kohteen sisältymisestä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kaupunkiympäristöön, arkeologinen intressi sekä kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä. Rakennuksen paloluokka merkitään piirrokseen tai selostetaan tekstiosassa.

Rakennusoikeuteen laskettava kerrosala esitetään yhteenlaskettuna sekä jaoteltuna rakennuksittain tarvittaessa kuhunkin kerrokseen, kellarikerrokseen ja ullakon tasolle ja eriteltynä lisäksi kaavassa mahdollisesti osoitettujen eri käyttötarkoituksien mukaan. Ulkoseinän 250 mm paksuuden ylittävä osuus ilmoitetaan eriteltynä.

Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, voidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirroksessa. Hulevesi- ja perusvesikaivot voidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirroksessa.

Tilanne piha-alueesta ennen rakentamista ja suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen että suunnitellun tilanteen mukaisin korkeusluvuin ja korkeuskäyrin, jos suunniteltu rakentaminen muuttaa olevia korkeussuhteita piha-alueella tai rajojen kulmapisteissä. Tarvittaessa käytetään kahta eri piirrosta, jotka sijoitetaan samalle piirustuslehdelle. Myös otetta pohjakartasta ja/tai pintavaaituskuvaa voidaan käyttää esittämään tilannetta ennen rakentamista.

Piirrokseen merkitään sisäänkäyntien paikat. Porrashuoneiden tunnukset merkitään, jos ne ovat tiedossa. Pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä selostetaan tarvittaessa piirustuksen tekstiosassa.