Siirry sisältöön

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (2.2, s. 6)

Pohja- ja leikkauspiirustusten sisältö ja esitystapa

Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä tarvittaessa vesikatosta. Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on esitettävä poikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat projektioina. Pohjapiirustuksiin on merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta.

Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä pituus- ja poikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisistä osista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on kuvattava leikattuina. Leikkaustasot on valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot. Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Leikkauspiirustuksen on rakennuspaikan maanpinnan osalta ulotuttava riittävästi rakennuspaikan ulkopuolelle.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä pohja- ja leikkauspiirustusten on ulotuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin on lisäksi sisällyttävä toisistaan erottuvin merkinnöin tieto purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista.

Pohja- ja leikkauspiirustuksilla osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää esimerkiksi tilasuunnittelultaan ja mitoitukseltaan säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pohja- ja leikkauspiirrokset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan. Tavanomaisesti käytetään mittakaavaa 1:100. Pienissä kohteissa mittakaava 1:50 voi olla tarkoituksenmukaisempi ja 1:200 kuvattaessa laajaa kohdetta. Piirroksia voidaan täsmentää myös osapiirroksilla tarkoitukseen soveltuvaan mittakaavaan asian käsittelyn kannalta olennaisista kohdista.

Rakenteiden perusratkaisut esitetään rakenteiden poikkileikkauspiirroksina, ns. rakennetyyppeinä, joissa kuvataan ulko- ja väliseinä-, ala-, väli- ja yläpohja- sekä vesikattorakenteet, hormi-, roilo- ja mahdolliset savuhormirakenteet. Rakenteiden materiaalit ja niiden lämmön-, veden-, kosteuden-, ääneneristyksen sekä palotekniset ominaisuudet kuvataan ainakin niiltä osin, kun rakentamismääräyksissä on asetettu vaatimustaso. Rakennetyyppien paikannus merkitään pohja- ja leikkauspiirroksiin. Rakennetyypit soveltuvat yleensä esitettäviksi leikkauspiirustuksissa.

Pohjapiirroksessa esitetään yleensä: rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet;

Ilmanvaihdon järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jolla tulo- tai korvausilma ja ilmanpoisto järjestetään, selostetaan tekstillä. Samoin selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa.

Rakennuksen/ rakennuksen osan paloluokka selostetaan tarvittaessa tekstiosassa. Piirroksiin merkitään tarvittavien palopostien ja kuivanousujen paikat. Sammutusreitti maanalaisiin tiloihin merkitään tarvittaessa.

Määräysten mahdollisesti edellyttämä rakennuksen vaippaan kohdistuva ääneneristävyysvaatimus esitetään ulkoseinien ja ikkunoiden sekä muiden aukkojen osalta tarvittavassa laajuudessa.

Asuinhuoneen koko ja ikkunan koko esitetään tarvittaessa luonnonvalon vähimmäisvaatimuksen edellyttämän koon osoittamiseksi piirroksessa tai tekstiosassa. Ikkunakoot esitetään piirroksessa tai tekstillä energiatalouden edellyttämiltä osin. Ikkunoiden avattavuus selostetaan tekstillä.

Liikkumisesteisille soveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisilla kulkuväylillä olevien tasoerojen järjestäminen piha-alueella ja sisätiloissa luiskilla ja hisseillä mitoituksineen sekä tasanteiden ja portaiden nousujen ja etenemien mitat voidaan esittää tekstiosassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä.

 Leikkauspiirroksissa esitetään yleensä:

Leikkauspiirustuksissa voi monimuotoisten rakennusten kohdalla joskus olla tarkoituksenmukaista esittää julkisivut samassa kuvassa niihin liittyvien leikkausten kanssa. Leikkaustasojen valinta siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että leikkauspiirustuksista käy ilmi mahdolliset suojelunarvoiset tai muuten arvokkaat tilat, sisustukset ja rakenteet.