Siirry sisältöön

Suunnittelutarve ja poikkeuslupa

Haja-asutusalueelle, asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisu ei kuitenkaan ole tarpeen asemakaava-alueella tai saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava-alueilla. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita myöskään talousrakennuksille, pienille lisärakennuksille tai rakennusten muutoksille. 

Poikkeamislupa tarvitaan haluttaessa rakentaa kaavamääräysten, rakennusjärjestyksen tai maankäyttö- ja rakennuslain vastaisesti tai rakennettaessa rakennuskielto- tai ranta-alueelle. Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava-alueilla tarvitaan aina poikkeamispäätös sivuvapaa-ajanrakennuksen rakentamista varten.

Kunnan rakennusjärjestys sisältää määräykset rakennuspaikasta, rakennuspaikan vähimmäiskoosta ja rakentamisen laajuudesta asemakaava-alueen ulkopuolella. 

Lisätietoja kaavoituksesta:
Voimassa olevat kaavat ja rakennuskiellot

Lisätietoja rakentamismääräyksistä:
Inkoon kunnan rakennusjärjestys

Lupahakemus

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun (siirryt toiseen palveluun)kautta. Rakennusvalvonta suosittelee ottamaan yhteyttä suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa koskevassa asiassa etukäteen. Lupapiste-palvelussa voi jättää neuvontapyynnön, jonka voi myöhemmin helposti muuttaa lupahakemukseksi.

Poikkeamislupahakemukset käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta ja suunnittelutarveratkaisua koskevat hakemukset lupa-arkkitehti. Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan käsittelyaika on noin 1-2 kuukautta. Oikein laadittu ja täytetty hakemus lyhentää käsittelyaikaa. 

Rakennuslupa voidaan käsitellä, kun suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupapäätös on saanut lain voiman.

Hakemusasiakirjat

Asemapiirros

Asemapiirros teetetään ammattisuunnittelijalla. Asemapiirros laaditaan ajantasaiselle peruskartalle, pienet tontit mittakaavassa 1:200, muut 1:500.

Piirustuksessa esitetään:

Asemapiirroksen kansilehdellä on oltava suunnittelijan nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus. Hakemukseen tulee liittää asemapiirustus, jossa mittakaava 1:500 (pienet tontit 1:200).

Rakennuspaikan hallinta

Jos hakijalla ei ole lainhuutoa, hakemukseen on liitettävä jokin seuraavista:

Kaikki omistajat/osakkaat allekirjoittavat hakemuksen. Lupapisteen sähköinen valtuutus vastaa yksilökohtaista valtakirjamallia.  

Naapureiden kuuleminen

Naapureita on kuultava lupahakemuksesta. Ennen naapureiden kuulemista on syytä varmistaa luvan käsittelijältä ennalta suunnitelmien asianmukaisuus. 

Naapureita kuullaan Lupapiste-palvelun (siirryt toiseen palveluun)kautta. Jos kuuleminen ei onnistu sähköisen palvelun kautta, kuulemiseen voi käyttää rakennusvalvonnan lomakkeita. Kunta voi vaihtoehtoisesti kuulla naapureita voimassa olevan taksan mukaisin kustannuksin.

Valokuvat ja muut suunnitelmat

Jos rakennuspaikalla on rakennuksia, tai jos hakemuksessa ehdotetaan purkua, kyseisistä rakennuksista on liitettävä hakemukseen valokuvia. Valokuvista suositellaan laadittavan erillinen valokuvaliite. 

Jos rakennushankkeesta on asemapiirroksen lisäksi muita suunnitelmia ja piirustuksia, ne suositellaan liitettäväksi hakemukseen. 

Liittymälupa uuden maantieliittymän rakentamiseksi

Liittymälupaa haetaan ELY-keskukselta(siirryt toiseen palveluun). Ei koske asemakaava-aluetta tai liittymistä yksityistiehen.

Jos liittymä koskee yksityistietä, ota yhteyttä tiekuntaan tai tienpitäjään.
Lisätietoja: tekniska@inga.fi