Siirry sisältöön

Lannan varastointi ja levitys

Muista tehdä ilmoitus lannan aumavarastoinnista ajoissa! Alta löydät ohjeet toimenpiteeseen.

Lannan ja muiden lannoitteiden varastointia ja käyttöä säädellään nk. ”nitraattiasetuksella” (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014). Asetus sisältää määräyksiä lantalan koosta, lannan ja lannoitevalmisteiden varastointi- ja levitysajankohdista sekä lanta-aumojen sijoittamisesta. Uudet vaatimukset tulivat voimaan 1.4.2015. 

Ilmoitus lannan aumavarastoinnista on tehtävä Inkoon ympäristöyksikölle kirjallisesti 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoitukseen on liitettävä peltolohkon kartta, johon on merkitty auman paikka.

Tuotantoeläintilalla, jonka lantamäärä ylittää 25m³ vuodessa on oltava lannan varastointipaikka. Lantalan on oltava niin suuri, että se vastaa 12 kuukauden varastointitarvetta, katso asetuksen taulukko 1. Toiminnanharjoittajan on pidettävä vuosittain kirjaa lannoituksesta. Kirjanpidossa on oltava tiedot lannan määrästä, orgaanisista lannoitevalmisteista ja käytetystä typpilannoitteista, sekä liukenevan typen määrästä, kokonaistypestä, satotasoista ja lannan levitysajankohdista. 

Kuivalanta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan varastoida työteknisistä tai hygieenisistä syistä aumaan. Levitysaikana 1.4.-31.10. Aumaa voidaan varastoida pellolla enintään neljä viikkoa ilman ilmoitusta. Aumavarastoinnista ei saa aiheutua vesien saastumisvaaraa.  

Auman sijoittaminen:

Auman perustaminen:

Lannan levitysajankohta ja -tapa:

Lantaa ei saa levittää pellolle marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Kiellosta voidaan myötää poikkeus marraskuun loppuun saakka, jos lantaa ei ole voitu levittää syksyllä poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Poikkeuksellisina sääolosuhteina pidetään tilanteita, jolloin pelto on pitkäaikaisten sateiden ja vähäisen haihtumisen vuoksi ollut niin märkä, ettei lantaa ole voitu levittää lokakuun loppuun mennessä. Ilmoitus lannan levityksestä marraskuussa on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 31.10.