Siirry sisältöön

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen vaikuttaa aina ottoalueen ja sen ympäristön maisemaan ja luontoon. Maa- ja kallioperän kiviaines on uusiutumaton luonnonvara.

Erityisesti hiekan- ja soranotossa on otettava huomioon vaikutukset pohjavesiin, koska ottotoiminta voi vaikuttaa pohjaveden laatuun ja lisätä pohjaveden saastumisvaaraa.

Maa-aineslupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja maan ottaminen edellyttää maa-aineslupaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää maa-ainesluvasta ja toimii valvontaviranomaisena. Maa-aineslain 23a § mukaan maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu.  

Maa-aineksen ottaminen kotitarpeisiin

Lupa ei ole tarpeen, jos maa-aineksia otetaan tavanomaiseen käyttöön kotitarpeisiin, asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai tieyhteyksien kunnossapitoon. Tällaista ottotoimintaa varten ei tarvita maa-aineslupaa, mutta ottaminen on sijoitettava ja ottotoiminta järjestettävä maa-aineslain 3 § mukaisesti. 

Jos on ottanut tai aikoo ottaa yli 500 kiintokuutiota maa-ainesta kotitarpeisiin, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus Inkoon kunnan ympäristölupaviranomaiselle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ottamon sijainti ja laajuus. 

Maa-aineksen myynti tai luovutus toiselle edellyttää aina maa-aineslupaa.(siirryt toiseen palveluun)