Siirry sisältöön

Lautakunnat

Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisesta lainsäädännöstä ja tehtävistä. Yksityiskohtaisesti tehtävät ja toimivalta määritellään kunkin toimielimen kohdalla Inkoon kunnan hallintosäännössä.

Lautakunnat kokoontuvat noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Valtuusto valitsee lautakunnan/jaoksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@inkoo.fi

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuusto valitsee enintään kuudeksi tilikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö).

Jäsenet

Varajäsenet

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta.

Jäsenet

Varajäsenet

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kaikkien eri ikäryhmiin kuuluvien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä siihen sisältyvä eriarvoisuuden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen ja terveyserojen kaventaminen.

Jäsenet

Varajäsenet

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on kehittää ja valvoa kasvatuksen ja opetuksen toimialaa.

Jäsenet

Varajäsenet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenet

Varajäsenet

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet

Varajäsenet

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii kaavoitus-, rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana valvontaviranomaisena ja hoitaa eri laeissa kunnalle määrätyt kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävät.

Jäsenet

Varajäsenet

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä.

Jäsenet

Varajäsenet