Siirry sisältöön

Neuvostot ja foorumit

Lautakuntien lisäksi kunnalla on kaksi kunnanhallituksen asettamaa neuvostoa ja yksi foorumi. 

Neuvoston tai foorumin nimeämällä jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksissa.

Nuorisofoorumi

Nuorisofoorumi on vaikutuselin, jossa nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Säännöllisesti kokoontuvassa Nuorisofoorumissa on 5-10 jäsentä. Nuorisofoorumin jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ollaksesi vaalikelpoinen, sinun tulee olla vaaliajankohtana 13-18-vuotias. 

Nuorisofoorumi toimii läheisessä yhteistyössä Inkoon hyvinvointilautakunnan kanssa. Lautakunta nimeää Nuorisofoorumin viidenneksi jäseneksi yhden edustajan.  

Jäsenet

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen ja kunnan välinen yhteistoimintaelin.

Vammaisneuvosto seuraa kunnan päätöksentekoa ja antaa lausuntoja, laatii esityksiä ja tekee aloitteita vammaisia koskevissa asioissa.

Jäsenet

Varajäsenet

Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvosto on yhteistyöelin, jonka tärkeimpänä tehtävänä on seurata kunnan kehitystä ja pyrkiä vaikuttamaan ikäihmisiä koskevaan toimintaan.
Neuvosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Jäsenet

Varajäsenet