Siirry sisältöön

Jätevesi

Erilaiset puhdistamattomat jätevedet sisältävä bakteereja ja ravinteita, joista voi aiheutua ympäristöhaittaa, kuten rehevöitymistä, ja ne voivat vaikuttaa pinta- ja pohjavesien laatuun. Jätevedet on siksi puhdistettava ympäristön suojelemiseksi.

Uudenaikaisessa kotitaloudessa on hyvin toimiva jätevesijärjestelmä, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset. Lietekaivo ei puhdista jätevesiä bakteereista ja ravinteista, vaan kerää paksumman aineksen. Lain mukaan kiinteistö voi olla yleisen viemärin toiminta-alueella tai toiminta-alueen ulkopuolella, mikä ratkaisee voiko kiinteistön liittää yleiseen jätevesiverkkoon vai on sillä oltava oma jätevedenpuhdistusjärjestelmä.  

Jos kiinteistö on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistönomistajien on järjestettävä vesihuolto ja viemäröinti itse. Jätevesiä koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2017.

Vesi- ja viemäriverkon toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä verkkoon. Velvollisuudesta liittää kiinteistö viemäriverkkoon voi anoa vapautusta. Vapautuksen myöntäminen edellyttää mm., että liittymä olisi kohtuuton, että hyvälaatuista talousvettä on riittävästi ja että jätevedet käsitellään asianmukaisella tavalla.  

Kotitalousjätevesien käsittely viemäriverkon ulkopuolisilla alueilla

Koska jätevesijärjestelmä on uusittava?

Jätevesijärjestelmää ei ole tarpeen uusia, jos

Jätevesiverkon ulkopuolisilla alueilla rakennuslupahakemukseen on liitettävä jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen myös, jos olevaan rakennukseen rakennetaan vesikäymälä tai kun jäteveden määrä tai laatu olennaisesti muuttuu.  

Jokaisella kiinteistöllä on oltava selvitys olevasta jätevesijärjestelmästä. Tähän riittää yksinkertainen selvitys, joka osoittaa minkälaista jätevettä kiinteistöllä syntyy, miten se käsitellään ja mihin se lasketaan. Haluttaessa voi käyttää Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton laatimaa lomaketta. Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja esitettävä tarvittaessa mm. viranomaisille.