Siirry sisältöön

Meluntorjunta

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee häiritseväksi tai muulla tavoin terveydelle tai hyvinvoinnille vahingolliseksi. Myös matalataajuinen melu, ääni, jota ihmiskorva ei voi kuulla (infra- ja ultraääni) määritellään meluksi.

Äänet ja värinä voivat vaikuttaa viihtyvyyteen ja työhön. Valtioneuvosto on vahvistanut raja-arvoja melulle, jolla voidaan katsoa olevan haitallisia vaikutuksia ihmiselle. Sisä- ja ulkotiloille on erilaisia raja-arvoja, ja lisäksi otetaan huomioon alueen käyttö. Raja-arvot ovat tiettynä aikana mitattuja melukeskiarvoja. 

Inkoossa huomattavin melun lähde ulkona on liikenne. Tilapäisiä melunlähteitä ovat mm. rakennuspaikat ja tapahtumat. Näiden lisäksi häiritseväksi koetaan joskus naapuruston äänet, kuten eläinten ääntely ja teknisten laitteiden tai ilmastoinnin aiheuttama melu. Erilaisia asunnon sisälle kuuluvia ääniä on siedettävä kohtuullisessa määrin, erityisesti kerrostaloasumisessa. Jos äänet katsotaan kohtuuttomiksi, niihin puuttumisesta vastaa ensi sijassa asunto-osakeyhtiö. Kunta ja muut viranomaiset vastaavat nk. ympäristömelusta, toisin sanoen mm. liikenteen ja rakennustyömaiden tuottamasta melusta.

Melutekijää arvioidaan ympäristölupaa käsiteltäessä ja tarvittaessa annetaan melutasoja koskevia lupaehtoja. Melua tuottavaa toimintaa on pääsääntöisesti lupa harjoittaa vain arkisin klo 7.00–22.00.

Yhteiset pelisäännöt ovat ilmeisen tarpeen meluongelman ratkaisemiseksi siten, että jokainen tietää velvollisuutensa ja oikeutensa. Melua tuottavaa toimintaa on erityistä syytä rajoittaa taajamissa ja lähellä helposti häiriintyviä paikkoja, kuten kouluja ja päiväkoteja.  

Kaikki melua tuottava toiminta on lisäksi rajoitettua aikana, jolloin ihmiset erityisesti kaipaavat rauhaa, kuten iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin.  

Meluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §

Tilapäinen toiminta (esim. melu)

Jos aiot järjestää ulkoilmatapahtuman tai jos jostakin rakennushankkeesi vaiheesta aiheutuu tilapäistä melua, tai melun voidaan olettaa muodostuvan erityisen häiritseväksi, tapahtumasta tai rakennushankkeesta on tehtävä meluilmoitus kunnalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lue lisää