Siirry sisältöön

Inkoon visio 2040: Yhteenveto tiedonkeruusta 

Kunta on maaliskuussa ja huhtikuussa 2024 kerännyt tietoja saadakseen ymmärystä siitä, miten Inkoon tulisi asukkaiden ja muiden toimijoiden mielestä kehittyä tulevaisuudessa. Tästä uutisesta löydät yhteenvedon vastauksista. 

Lyhyesti vielä, miksi tämä tehtiin 

Inkoon väestönkehitys on nykyisten ennusteiden mukaan haastava. Väestömäärä vähenee, ja demografinen kehitys osoittaa, että asukkaat vanhenevat. 64-vuotiaiden ja sitä vanhempien kuntalaisten määrä kasvaa, kun taas muut ikäryhmät pienenevät. Ennusteen mukaan väestö vähenisi alle 5 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä, ellei merkittäviä muutoksia kunnassa tapahdu. 

Voit lukea aiheesta lisää täältä.(avautuu uuteen ikkunaan) 

Visiotyöpajat 

Maaliskuussa ja huhtikuussa järjestettiin neljä visiotyöpajaa. Noin 100 kuntalaista osallistui työpajoihin kertoakseen, miten Inkoon tulisi kehittyä tulevaisuudessa. 

Suurin osa osallistujista halusi, että Inkoo kehittyy nykyisen strategian mukaisesti (+0,5% väestönkasvu per vuosi aina vuoteen 2040). Tällä kehityksellä Inkoon väestö koostuisi 5 861 asukkaasta vuonna 2040. 

Osallistujat pohtivat myös, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta kunta saavuttaisi tämän tavoitteen. Vastauksista voidaan poimita esimerkiksi moottoritie Degerbyyhyn, lisää markkinointia, yrityksien houkutteleminen alueelle, enemmän asuntoja/vuokra-asuntoja ja joukkoliikenteen jatkokehittämistä. 

Voit lukea lisää visiotyöpajoista täältä.(avautuu uuteen ikkunaan) 

Puhelingalluppi 

Kunta teetti myös puhelinkyselyn maaliskuussa ja huhtikuussa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asukkaiden ajatuksia ja visioita Inkoon tulevaisuudesta. Galluppi toteutettiin satunnaisotannalla.  

Kyselyyn vastasi yhteensä 212 henkilöä, mutta kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Vastausten perusteella suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että kunta tulisi kehittyä nykyisen strategian mukaisesti. Vain 5 % vastaajista piti tätä kehitystä kielteisenä. 

Kyselyssä kysyttiin myös osallistujien suhtautumisesta Joddbölen alueen ja terästehtaan kaavoitusprosessiin. 60 % vastaajista suhtautui myönteisesti ja 40 % kielteisesti. 

Vastaajat katsoivat, että kunnan talouden tulisi ensisijaisesti kehittyä lisäämällä alueen elinkeinoelämän houkuttelevuutta (esimerkiksi Joddbölen suunnittelun kautta). 

Voit lukea lisää puhelinkyselystä täältä.(avautuu uuteen ikkunaan) 

Lausunnot 

Kunta pyysi myös lausuntoja Inkoon tulevaisuudesta eri tahoilta.

Ainoa taho, joka lähetti lausunnon, oli Uudenmaan liitto. He toteavat, että kunta tarvitsee sopeutua muuttuvaan ilmastoon ja varmistaa kestävä infrastruktuuri. Uudenmaan kasvun osalta liitto katsoo, että kunta tarvitsee priorisoida investointeja ja kehityshankkeita. Myös liikenneverkostoa ja erityisesti rantarataa tulisi kehittää aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. 

Lisäksi Uudenmaan liitto toteaa, että kunnan tulisi visionsuunnittelun kautta tunnistaa Joddbölen alueen mahdolliset kehitysskenaariot ja ristiriidat eri suunnitelmien välillä. He korostavat, että Inkoon alueelle suunnitellun terästehtaan investoinnin edut sisältävät Uudenmaan vetyekosysteemin vahvistamisen, uusia työpaikkoja ja alueen elinvoiman lisäämisen. Investointi voi parantaa tie- ja rautatieyhteyksiä sekä lisätä alueen houkuttelevuutta. 

Liitto lisää, että ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä ja kunnan tulisi kehittää liikenneinfrastruktuuria sekä varmistaa sidosryhmien osallistuminen hankkeeseen. Kunnan tulisi myös liiton mukaan osallistua Uudellamaalla muodostuvaan vetyekosysteemiin. Mahdollisen investoinnin haasteina he pitävät epävarmuutta ja Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä. He katsovat myös, että kunnan tulisi panostaa vuorovaikutukseen, jotta hanke hyväksyttäisiin laajemmin. 

Lausunnossa Uudenmaan liitto ilmoittaa olevansa myönteinen mahdolliselle investoinnille. He perustelevat vastaustaan sanomalla, että kyseessä on merkittävä investointi myös kansallisella tasolla, ja sen toteuttamiseksi tarvitaan kaikki mahdollinen tuki, ottaen huomioon alueen luonto ja monimuotoisuus. Lopuksi Uudenmaan liitto korostaa, että hankkeen ympärillä on epävarmuustekijöitä: itse investoinnin epävarmuus, ympäristövaikutukset ja yhteensovittaminen eivät ole vielä täysin tiedossa. 

Oppilaat sanovat omansa 

Myös kunnan nuoret asukkaat saivat ilmaista mielipiteensä Inkoon tulevaisuudesta. Koulussa järjestettiin oppilaille sanapeli, jossa heidän piti valita viisi sanaa sanavalikoimasta, jotka heidän mielestään kuvastaa parhaiten Inkoon tulevaisuutta. Viisi suosituinta sanaa olivat metsä, kylä, urheilu, pellot ja pienet talot. Lisäksi oppilaat kertoivat, mitä Inkoossa tulisi ehdottomasti olla tulevaisuudessa. He mainitsivat muun muassa uimahallin, metsän, ostoskeskuksen, juna-aseman ja luontopolut. Myös mäkkäri sai kannatusta oppilaiden keskuudessa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa haluaa nähdä Inkoon kehittyvän. Vain harvat pitävät ennustettua kehitystä, jossa väestömäärä vähenee, toivottavana.  

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän laajaan työhön! Kerätty tieto otetaan huomioon käynnissä olevassa visiosuunnittelussa. Inkoon visio 2040 hyväksytään kesäkuussa kunnanvaltuustossa.