Siirry sisältöön

Merituulen koulun suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Merituulen koulussa tuemme oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on hyvä yleissivistys ja oppimisen taidot.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Merituulen koulussa opetellaan monipuolisin menetelmin perustiedot- ja taidot. Koulussamme ohjataan ja edistetään oppilaiden kasvua itsetunnoltaan terveiksi, yhteistyötaitoisiksi ja vastuuntuntoisiksi oppijoiksi, joiden käyttäytymisessä näkyvät hyvät tavat.

Koulu kasvattaa ainutlaatuisuuden hyväksymiseen sekä itsensä, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiseen. Oppijoita ohjataan suhtautumaan avoimesti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Merituulen koulun suunnitelmat ja tiedotteet 2023- 2024

HYMY- taidot ovat ihmisenä kasvamisen taitoja. Ihmisenä kasvamisen taitoja ovat mm. tunnetaidot, ryhmätyötaidot, kaveritaidot, sosiaaliset taidot, mielenterveystaidot, itsetuntemuksen kehittäminen sekä vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen.
HYMY-taitojen harjoittelun päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

Tavoitteena on, että oppilas oppii

  • ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
  • arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
  • tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
  • toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä, ottamaan toiset huomioon sekä ymmärtämään omat oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa
  • tunnistamaan ja ohjaamaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä
  • sisäistämään käsitteet oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja toimimaan niiden mukaisesti

Merituulen koulussa Hymy-taitoja harjoitellaan HYMY -kuukausiteeman mukaisesti eri
oppitunneilla. HYMY -taitojen kuukausiteemat näkyvät luokissa ja koulun käytävillä Hymy-taitojen julisteessa. Jokaisen kuukauden alussa kokoonnutaan koko koulun Merituulahdukseen, yhteiseen hetkeen, jossa käsitellään HYMY -taitoja ja muuta ajankohtaista. Koteja tiedotetaan HYMY -taidoista ja niiden harjoittelusta.

Lukuvuonna 2023-2024 kiinnitetään edellisen lukuvuoden tapaan erityistä huomiota yhdessä tekemisen taitoihin sekä toisten huomioimiseen antamalla työrauha jokaiselle.

Merituulen koulun tasa-arvo- ja yhdenvertasuussuunnitelmaa on päivitetty keväällä 2024.

Lukuvuoden teema

Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2023- 2024 on ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”

Pidämme yhdessä huolta sekä henkisestä että fyysisestä oppimis- ja lähiympäristöstä. Niistä muodostuu hyvinvoinnin perusta.


Koko ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen sekä kestävään elämäntapaan kasvaminen ovat osa koulun arkipäivää. Tavoitteena on, että koulussa sekä oppilailla että henkilökunnalla on sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, että kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään elämäntapaan sitoutuminen onnistuvat. Kestävän kehityksen toimintakulttuurissa tuetaan oppilaan kasvua kestävään elämäntapaan ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti.


Kaikkien luokkien lajitteluastiat on yhtenäistetty niin, että lajittelu ja kierrätys ovat oppilaille
selkeitä ja helppoja toteuttaa kouluarjessa. Osallistumme yhteisiin ympäristön siivoustalkoisiin
vähintään kerran lukuvuodessa.


Merituulen koulu on Siisti Biitsi –kummikoulu. Huolehdimme omalta osaltamme siitä, että oppilaat kasvavat huomioimaan oman toimintansa merkityksen Itämeren suojelussa.

Tutustu myös näihin:

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat Tiedonalakohtaisen osaamisen lisäksi tavoitellaan oppiainerajat ylittävää …

Lue lisää