Siirry sisältöön

Merituulen koulun suunnitelmat ja toimintaperiaatteet

Merituulen koulussa tuemme oppilaiden kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on hyvä yleissivistys ja oppimisen taidot.

Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Inkoon esi- ja perusopetuksen arvopohja

Koulun toiminta- ajatus

Merituulen koulussa opetellaan monipuolisin menetelmin perustiedot- ja taidot. Koulussamme ohjataan ja edistetään oppilaiden kasvua itsetunnoltaan terveiksi, yhteistyötaitoisiksi ja vastuuntuntoisiksi oppijoiksi, joiden käyttäytymisessä näkyvät hyvät tavat.

Koulu kasvattaa ainutlaatuisuuden hyväksymiseen sekä itsensä, toisen ihmisen ja ympäristön kunnioittamiseen. Oppijoita ohjataan suhtautumaan avoimesti ja rakentavasti ympärillä esiintyviä ilmiöitä kohtaan.

Merituulen koulun suunnitelmat ja tiedotteet 2022- 2023

HYMY- taidot ovat ihmisenä kasvamisen taitoja. Ihmisenä kasvamisen taitoja ovat mm. tunnetaidot, ryhmätyötaidot, kaveritaidot, sosiaaliset taidot, mielenterveystaidot, itsetuntemuksen kehittäminen sekä vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen.
HYMY-taitojen harjoittelun päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

Tavoitteena on, että oppilas oppii

  • ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
  • arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
  • tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
  • toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä, ottamaan toiset huomioon sekä ymmärtämään omat oikeutensa, velvollisuutensa ja vastuunsa
  • tunnistamaan ja ohjaamaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä
  • sisäistämään käsitteet oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja toimimaan niiden mukaisesti

Merituulen koulussa Hymy-taitoja harjoitellaan HYMY -kuukausiteeman mukaisesti eri
oppitunneilla. HYMY -taitojen kuukausiteemat näkyvät luokissa ja koulun käytävillä Hymy-taitojen julisteessa. Jokaisen kuukauden alussa kokoonnutaan koko koulun Merituulahdukseen, yhteiseen hetkeen, jossa käsitellään HYMY -taitoja ja muuta ajankohtaista. Koteja tiedotetaan HYMY -taidoista ja niiden harjoittelusta.

Lukuvuonna 2022-2023 kiinnitetään erityistä huomiota yhdessä tekemisen taitoihin sekä toisten huomioimiseen antamalla työrauha jokaiselle.

Tutustu myös näihin:

Opetussuunnitelmat ja liitteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat Valtakunnallisen opetussuunnitelman yleiset tavoitteet ovat oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, …

Lue lisää

Lukuvuoden teema

Kaikki yhdessä
Inkoon kunnan koulujen yhteinen teema lukuvuodelle 2022- 2023 on ”Yhdessä- Tillsammans”