Siirry sisältöön

Oppimisen tuki

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Tavoitteena on, että oppilaan itseluottamus ja oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Oppilaan opettaja arvioi tuen tarvetta yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön ja huoltajien kanssa. Oppilaan tukea arvioitaessa huomioidaan sekä oppilaan vahvuudet että kehitystarpeet ja niihin tarvittava tuki.

Oppilaalla ja huoltajalla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi kaikissa oppilasta koskevissa asioissa. Kodin ja koulun välinen luottamuksellinen kasvatuskumppanuus luo parhaan tuen oppilaan edistymiselle. Tuen tarvetta seurataan jatkuvasti.

Kolmiportaisen tuen malli

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.

Portaikko

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Inkoossa yleisen tuen muotoja ovat:
 • oppilaiden osallisuuden lisääminen
 • elämänhallintataitojen vahvistaminen
 • eriyttäminen
 • tukiopetus
 • avustajapalvelut
 • erityisopettajan konsultointi
 • osa-aikainen erityisopetus
 • ohjaus- ja tukipalvelut
 • opiskeluhuollolliset tukitoimet
 • oppilaanohjaus
 • tiivis yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan välillä
 • yhteistyö oppilaan huoltajan kanssa
 • oppimissuunnitelman laatiminen
 • tehotunnit
 • joustavat koejärjestelyt
Oppimateriaalia säkissä

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana oppilas opiskelee pääosin yleisopetuksen ryhmässä. Tehostetussa tuessa käytetään samoja tukimuotoja kuin yleisen tuen aikana.

Tehostettu tuki tarjotaan

 • lisäämällä tuen intensiteettiä
 • pienentämällä ryhmää
 • vaihtamalla opetusmenetelmää
 • koulunkäynninohjaajan tuen avulla
 • tehostamalla edistymisen seurantaa
 • lisäämällä osa-aikaista erityisopetusta
 • tiivistämällä yhteistyötä huoltajien kanssa ja vahvistamalla opiskeluhuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä

Mikäli tehostetun tuen päätöksellä oleva oppilas on opiskellut pienryhmässä kokonaisen lukuvuoden ja tarve pienryhmäpaikkaan jatkuu seuraavana lukuvuonna, tulee tuen taso arvioida uudelleen.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta.

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen opiskeluhuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.

Erityistä tukea voidaan antaa sekä yleisopetuksen ryhmässä että osin tai kokonaan pienryhmäopetuksessa.

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Sinua voisi kiinnostaa:

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta.

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja.

Tukiopetus

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen.

Opettaja opettaa lapsia

Merituulen koulun erityisopetus

Ilona Peräkylä

Laaja- alainen erityisopettaja, Merituulen koulu

Heidi Julin

Päiväkodin johtaja

Knattebon päiväkoti

Katrina Räisänen- Sondermann

Erityisluokanopettaja, erityisopetuksen pienryhmä 2

Merituulen koulu

Riina Liljamo

Erityisluokanopettaja, erityisopetuksen pienryhmä 1

Merituulen koulu

Satu Suonpää

Rehtori, Merituulen koulu

Ruotsinkielisten koulujen erityisopetus

Maria (Mia) Nylund

Erityisopettaja, Kyrkfjärdens skola

Kaisa Laitinen

Erityisluokanopettaja, erityisopetuksen pienryhmä 3-4

Kyrkfjärdens skola

Katja Hindersson

Erityisluokanopettaja, erityisopetuksen pienryhmä 5-6

Kyrkfjärdens skola

Ulrika Eur-Nyholm

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (ruotsinkielinen)

Nora Sund

Erityisopettaja, Västankvarns ja Degerby skola