Siirry sisältöön

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on vähentää lasten yksinäistä aikaa ja antaa heille tuttu ja turvallinen paikka, jossa odottaa koulupäivän alkamista ja viettää koulutyön jälkeistä vapaa- aikaa. Esiopetuksen esikoulukerho ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta toimivat Inkoon kouluissa rinnakkain.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan avoin, rohkaiseva ja kiireetön ilmapiiri tukee lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymistä. Heitä innostetaan omien vahvuuksiensa löytämiseen, oman osaamisensa kehittämiseen ja luovaan itsensä toteuttamiseen. Toiminta kehittää myös lapsen itsestä huolehtimisen ja arjen hallinnan taitoja. Onnistumisen iloa korostetaan kaikessa toiminnassa ja lapsille tarjotaan kokemuksia osallisuudesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on tarjota lapsille heidän tarpeitansa ja kiinnostustaan vastaavaa monipuolista, innostavaa ja virkistävää toimintaa. Lapsille annetaan myös mahdollisuus vapaaseen leikkiin sisällä ja ulkona sekä lepoon ja itsekseen olemiseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia seuraavista näkökulmista:

Lapset leikkimässä

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Toiminta- aikaAlle 3 tuntia/ päiväAlle 4 tuntia/päiväYli 4 tuntia/ päivä
1-10 päivää/ kk40€50€60€
yli 10 päivää/ kk80€100€140€
vain aamutoiminta/ kk40€

Huoltajien tulee sitoutua ilmoittautumisen yhteydessä tiettyyn tuntimäärään ja päivien määrään. Maksu peritään jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi on osallistunut toimintaan.

Jos toimintaa järjestetään enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan kalenterikuukaudenaikana yli 10 päivänä, peritään maksusta puolet. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kokonaisen kalenterikuukauden, maksua ei peritä.

Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään kuukausimaksusta puolet. Elokuussa peritään puolet maksusta.

Nämä maksut koskevat myös esikoulukerhoa, jollei varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki oikeuta alhaisempiin maksuihin.

Laskutus

Pia Londén

Hallintoassistentti

Sinua voisi kiinnostaa:

Toiminnasta ja toimintaan hakemisesta tiedotetaan tulevien esioppilaiden sekä 1.-2.-luokkalaisten huoltajia tammi- helmikuussa. Samassa yhteydessä kunta tiedottaa hausta myös erityisen tuen päätöksen saaneiden 3.- 6.- luokkalaisten huoltajia.

Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu Wilma:ssa. Lapsen huoltaja täyttää e- lomakkeen Wilma- ohjelmassa. (Valitse wilmassa sivun harmaasta yläpalkista ”hakemukset ja päätökset”)

Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Päätöksen toimintapaikan saamisesta tekee koulun rehtori.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi. Hakemuksella perheet sitoutuvat toimintamaksujen maksamiseen. Päätös paikasta annetaan Wilma:n kautta ennen kevätlukukauden päättymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisesta perimättä jättämisestä tai alentamisesta päättää sivistystoimenjohtaja. Päätös tehdään määräajaksi tai enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Päätöstä ei myönnetä takautuvasti.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta voidaan järjestää myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisena muuna vastaavana toimintana, joka on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan, kun hoidon tarve aiheutuu selkeästi lapsen kehitysvammasta. Tällöin maksuttomuus perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin, jonka mukaan kehitysvammalaissa tarkoitettu erityishuolto on maksutonta alle 16-vuotiaille.

Maksun perimättä jättämisen tai sen alentamisen perusteena voi olla myös lapsen etu tai aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen koulunkäynnin tukimuotona. Asian puoltamisessa huomioidaan myös koulun, aamu- ja iltapäivätoiminnan tai opiskeluhuollon henkilöstön asiaa puoltavat lausunnot.

Muiden aamu- ja iltapäivätoimintaa mahdollisesti järjestävien toimijoiden kanssa laaditaan sopimus, joka vastaa kunnan hyväksymiä toiminta- ja maksuperiaatteita.

Toiminta-ajan muutos tehdään Wilmassa täyttämällä hakulomake uudelleen.

Paikan irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Kirjallinen ilmoitus jätetään ohjaajille. Ohjaajat tiedottavat irtisanomisesta sivistystoimistoa. Muutos tai irtisanominen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Esikoululaisille järjestetään toimintaa kaikkina koulun loma- aikoina siihen asti, kunnes lapsi aloittaa perusopetuksen ensimmäisellä luokalla.

Kouluikäisille ei järjestetä aamu- ja iltapäivätoimintaa koulun loma- aikoina. Mahdollisesta kesäajan toiminnasta tiedotetaan huoltajia.

Pääsääntöisesti aamu- ja iltapäivätoiminta tapahtuu koululla. Lapset siirtyvät iltapäivätoimintaan heti koulupäivän loputtua. Koulun tiloissa järjestetyssä toiminnassa on ohjaaja lapsia vastassa heidän koulupäivänsä loputtua.

1.-2. luokilla olevat lapset voivat lähteä ryhmästä kotiin tai jäädä odottamaan huoltajia toiminnan päätyttyä. Tällöin huoltajan on annettava kirjallisesti suostumus lapsen yksin toiminnasta lähtemiseen, jotta vastuu lapsesta siirtyy vanhemmille. Esiopetusikäiset lapset haetaan iltapäivätoiminnasta huoltajan tai yli 15- vuotiaan hakijan toimesta.

Huoltaja tuo lapsen aamutoimintaan ja siirtää vastuun ohjaajille tapaamalla ohjaajat henkilökohtaisesti. Matkasta aamutoimintaan ja iltapäivätoiminnasta kotiin vastaa huoltaja.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan Inkoon koulukuljetusperiaatteita. Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta järjestää kuljetusta aamu- ja iltapäivätoimintaan tai sieltä kotiin.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus anoa myöhäisempää kuljetusoikeutta arkipäivisin. Kuljetus on maksullinen. Vakuutus on voimassa koulukuljetuksen ajan. Kuljetusoikeuden hakemisesta ja maksuista tiedotetaan huoltajia toiminnan alkamisen yhteydessä.

Toimintasuunnitelma on laadittu tukemaan ennen ja jälkeen koulupäivän järjestettävää toimintaa. Tavoitteena on edistää laadukkaan toiminnan yhdenmukaisuutta kaikissa toimintapaikoissa. Suunnitelmassa määritellään toiminnan periaatteet, jonka mukaan toiminta järjestetään niin yksityisten palveluntuottajien kuin kunnan omana toimintana. Kunta vastaa toiminnasta kokonaisuudessaan.

Lue lisää aamu- ja iltapäivätoiminnasta:

Toimintapaikat